Skip to main content

Зияева Доно Хамидовна

Зияева Доно

Тарих фанлари доктори, профессор

Грант раҳбари

Бўлим бошлиғи

Илмий қизиқишлари:

Шаҳарлар тарихи ва шаҳар маданияти трансформацияси;

Ҳарбий иш тарихи;

Анъанавий тиббиёт ва унинг трансформация жараёнлари;

Тадбиркорлик тарихи ва иқтисодий муносабатлар трансформацияси;

Совет ҳокимиятининг национализация ва хусусий мулкка кураш сиёсати;

Диний сиёсат ва конфессиялар тарихи;

Хорижий сайёҳлар сафарномаларида Ўрта Осиё тарихи масалалари;

Бухоро ва Хива хонликларида  қарамлик давридаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар;

Ўзбекистон тарихининг назарий-услубий масалалари;

Хорижий тарихшунослик масалалари;

ХХ-ХХI  аср тарихшунослигида Ўзбекистон тарихи масалалари;

Ўзбекистон халқлариининг анъанавий маданияти ва унинг трансформация жараёнлари;

Рус маданий-маърифий муассасалари 

e-mail: ziyodono@yahoo.com

ИЛМИЙ ИШЛАР РЎЙХАТИ

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ
Д.И.Н., ПРОФЕССОР Д.Х. ЗИЯЕВОЙ

 

МОНОГРАФИЯЛАР

МОНОГРАФИИ

 

Коллектив монография

 1. Очерки истории формирования и развития предпринимательства в Узбекистане. [отв. ред. Д.Х. Зияева] Ташкент, 2011.
 2. Ўзбекистонда ҳарбий ишлар тарихидан (энг қадимги даврлардан ҳозиргача) / Коллектив монография. Масъул муҳаррир: Д.Зияева. - Тошкент, 2012. –256 б.
 3. Харезм в истории государствености Узбекистана. (в соавторстве) (Отв. ред.: акад. Э.Ртвеладзе и д.и.н., проф. Д.Алимова). Тошкент, 2014.
 4. Божхона иши тарихи. [Масъул мухаррир: С.С. Гулямов] – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2016. – 220 б.
 5. Зияева Д.Ҳ. Советская и современная историография восстания 1916 г. в Узбекистане // Восстания 1916 г. в Азиатской России: неизвестное об известном. Коллективная монография – Москва.: Русский импульс, 2017. – 528 ст.
 6. Зияева Д.Ҳ. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти. Коллектив монография. [Масъул мухаррир Д.Х. Зияева] Тошкент, 2017.
 7. Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий тадқиқот ва экспедициялар [Масъул муҳаррир т.ф.д., профессор Д.Ҳ.Зияева] – Тошкент: «Академнашр», 2018. 385 б.

Муаллифлик монографияси

 1. Зияева Д.Х. Туркистонда миллий озодлик ҳаракати. Тошкент, 1999.
  87 б.
 2. Зияева Д. XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошида Ўзбекистон шаҳарлари. Тошкент, 2014. 318 б.
 3. Зияева Д. Ўзбекистон шаҳарлари XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошида. Тошкент, 2017. 350 б. 

дарсликлар

учебники 

 1. Жахон тарихи (I Том, 1-қисм). – Тошкент: “Наврўз”, 2018. – 260 б.

Манбалар ва ҳужжатлар нашри

публикация источников и СБОРНИК документов 

 1. Зияева Д.Ҳ. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия (1860-1917 йиллар). (масъул мухаррир: т.ф.д., проф. Д.Х.Зияева) 4 жилд. 1-қисм. Тошкент, Наврўз, 2014. 501 б.
 2. Зияева Д.Ҳ. Ўзбекистонда илм-фан тарихига оид манбалар (XIX – XX аср бошлари).. Кўрсаткичли библиография. [Масъул мухаррир Д.Ҳ. Зияева]. Тошкент, 2017.
 3. Ўзбекистонда интеллектуал мерос тарихига оид манбалар (XIX-XX аср бошлари)”. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2018. – 261 бет. 

Илмий анжуман материаллари

материалы науных конференции 

 1. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Тошкент шахридаги номусулмон диний конфессиялар // Тошкент шахрининг 2200 йиллигига багишланган халкаро илмий анжуман материаллари. Тошкент, 2009.
 2. Зияева Д. .XIX аср охири XX аср бошида Фаргона водийсида анъанавий халк томошалари  трансформацияси // Фаргона водийси тарихи замонавий  тадкикотларда. Илмий анжуман материаллари. Фаргона, 2009. Б.
 3. Зияева Д. История медицины в Туркестане // Социальная жизнь ва Центральной Азии в начале ХХ века. Материалы международной конференции. Самарканд. 2009.
 4. Зияева Д. Хива хонлигида XIX аср охири – XX аср бошидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар. Я. Ғуломов номидаги Республика илмий семинари материаллари. Хива, 2009.
 5. Зияева Д. Европа сайёҳлари хотираларида Туркистондаги ишлаб чиқариш ва савдо-сотиқ масалалари / Историографические чтения, Т., “Фан”, 2010 180-186-бетлар.
 6. Зияева Д. XIX аср охири – ХХ аср бошларида Фарғона водийсида анъанавий халқ томошалари / Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумида этнологларнинг V Республика илмий конференцияси материаллари. Тошкент. Фан. 2010. 
 7. Зияева Д. Тарихий манбаларнинг турлари ва даврий хусусиятлари // Ўзбекистон тарихи манбашунослиги масалалари. Т., 2010. Б. 4-5.
 8. Зияева Д. Архив манбашунослигини ривожлантириш масалалари // Тарих фани ва архив иши: интеграция муаммолари. Академик Я.Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” республика илмий семинари материаллари тўплами. Тошкент. Фан. 2010. Б.88-92.
 9. Зияева Д. Народные театры в Туркестане: традиции и трансформации. // Халқаро илмий анжуман материаллари. Самарканд, 2010
 10.  Зияева Д. Гандимиён сулҳи ва унинг сиёсий, иқтисодий асоратлари // Илм сарчашмалари, 6-сон. Урганч, 2010. Б. 41-45.
 11. Зияева Д. ХХ аср бошида Бухоро ва Хива хонликларида анъанавий халқ томошлари / Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги ҳолат. Илмий тўплам. Тошкент, 2011. Б. 128-134.
 12. Зияева Д. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати: тарихшунослик ва манбашунослик масалалари. // Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши, сабаблари ва фожеали оқибатлари. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2012.
 13. Зияева Д. Хорижий сайёҳлар Туркистон шаҳарлари ҳақида. // Ўрта Осиёда тарих фанида тарихшунослик, манбашунослик масалалари” мавзусидаги конференция материаллари. - Тошкент, 2012.
 14. Зияева Д. Мустамлака шароитида Фарғона водийси шаҳарларидаги маъмурий ҳудудий ва сиёсий ўзгаришлар // Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012
 15. Зияева Д. Қадимги давлатларда илк тарихий маълумотлар ва асарлар. / Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент, 2013. 102-106-б.
 16. Зияева Д. Мустамлака шароитида Фарғона водийси шаҳарларидаги маъмурий - ҳудудий ва сиёсий ўзгаришлар // Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012.
 17. Зияева Д. Хорижий сайёҳлар Туркистон шаҳарлари ҳақида // Ўрта Осиёда тарих фанида тарихшунослик, манбашунослик масалалари” мавзусидаги конференция материаллари. - Тошкент, 2012.
 18. Зияева Д.Ҳ Тошкент шаҳар инфраструктураси тараққиётида маданият ва истироҳат боғларининг ўрни // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари – Тошкент, 2015. – Б. 22-26.
 19. Зияева Д. Ўзбекистонда тарих фани ва архив ишининг интеграцияси масалалари. “ЎзР МДАнинг манбашунослик соҳаси ривожидаги роли: 2015 йилда ҳамкорликда бажарилган нашрлар семинар тақдимоти”. Тошкент, 2016.
 20. Зияева Д. Ўзбекистон шаҳарларига оид янги тадқиқотлар. ТДПУнинг “Тарих, таълим ва тадқиқотларнинг долзарб масалалари” илмий-амалий семинари. 2016 йил 16 март., Тошкент 2016.
 21. Зияева Д.Х. XIX аср охири - XX аср бошларида Бухоро амирлигидаги урбанизация жараёнлари // “Уструшона буюк ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (антик ва ўрта асрлар даврида)” мавзусида ўтказилган республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон., 2016. Б. 10-14.
 22. Зияева Д.Х. Ўзбекистонда замонавий шаҳар посёлкалари тарихидан // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари республика илмий конференция материаллари. СамДУ, 2-қисм . 2016. Б. 60-61.
 23. Зияева Д. Фарғона водийси ХХ аср бошидаги  статистик тадқиқотларда (“Ежегодник Ферганской области” асосида) // “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзусидаги IV Республика илмий-назарий анжумани материаллари (Фарғона, 2017 йил 25 май). Фарғона, 2017. Б.143-147.
 24. Зияева Д. 19-20 аср бошларига оид хорижий тадқиқотларда Ўзбекистон тарихи масалалари // Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами (Тошкент, 2017 йил 27 май). – Тошкент, 2017. – Б.37-42.
 25. Зияева Д.Х. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳаси шаҳар маданияти ва урбанизация жараёнлари // академик Яҳё Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” 74-йиғилиши. Хива, Урганч. – 2017 йил 17-19 май.
 26. Зияева Д.Х. Ўзбекистонда интеллектуал мерос тарихига оид манбалар // “Моддий маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар” илмий мақолалар тўплами. 10-китоб. Тошкент, 2018. 10-17-бетлар.
 27. Зияева Д.Х. XIX-ХХ аср бошларида Ўзбекистон ҳудудида хорижий тадқиқотчилар ва тадқиқотлар // “Хорижий шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари” илмий амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент, 2018. 49-51-бетлар.
 28. Зияева Д.Х. «Садои Фарғона» саҳифаларида табиий, тиббий ва иқтисодий муаммолар ҳақидаги қарашлар // “Фарғона водийсининг XVIII –XXI асрлардаги тарихини тадқиқ этишда ёзма, босма манбалар ва улардан фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий конференция материаллари. Андижон, 2018. 115-120-бетлар.
 29. Зияева Д.Х. “Туркистон тўплами” саҳифаларида илмий тадқиқотларга оид маълумотлар // XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Тошкент, 2018. 289-293-бетлар.
 30. Зияева Д.Х. XIX аср хорижий сафарномаларида Туркистон тарихи масалалари // XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Тошкент, 2018. 342-345-бетлар. 

Республика журналларида чоп этилган мақолалар

Статьи, опубликованные в республиканских журналах 

 1. Зияева Д. XIX аср охири XX аср бошида Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислом университети ахборотномаси. № 3.Тошкент, 2009.
 2. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Тошкент шахридаги маъмурий-худудий ва ижтимоий узгаришлар. // Узбекистон тарихи, 2009, №  3
 3. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Туркистонда диний  конфессияларнинг хукукий ахволи // Фарсафа ва хукук. 2009, № 3
 4. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Хива хонлигидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар. // Маъмун Академияси ахборотномаси.. Хива, 2009. №
 5. Зияева Д. 1917 йилда Хива хонлигидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар // Маъмун академияси ахборотномаси, 2010 йил (нашрда)
 6. Зияева Д. ва бошкалар. Жой номлари – тарих кузгуси.// Халк сузи. 2010. 9 июл.
 7. Зияева Д. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда хусусий мулк ва тадбиркорликка қарши кураш сиёсати. // “Ўзбекистон тарихи” журнали №1. 2011. 30-41 б.
 8. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги ­– XX аср бошида Фарғона водийсида “янги” ва “эски” шаҳар муаммоси // Ўзбекистон тарихи, 2012 йил, 3-сон.
 9. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги – ХХ аср бошида Фарғона водийси шаҳарларининг “эски” ва “янги” қисмлари. // “Ўзбекистон тарихи” журнали №3-4. 2012. 22-33 б.
 10. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги – ХХ асрнинг бошларида Фарғона водийси шаҳарларининг эски ва янги қисми. // Ўзбекистон тарихи. (2012. № 3-4 декабрь). – 22-33 б.)
 11. Зияева Д. Русские духовно-культурные и благотворительные общества в городах Туркестана. // Российско-Узбекистанские связи в контексте многовековой исторической ретроспективы.  Т. 2013. С.224-231
 12. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги – XX аср бошида Фарғона водийсида “янги” ва “эски” шаҳар муаммоси // Ўзбекистон тарихи, 2012 йил, 3-сон.
 13. Зияева Д. Мустамлака давр тарихига янгича қарашлар: назарий-концептуал асослари ва ўрганиш муаммолари // Тарих фани Марказий Осиё интеллектуал ривожи контекстида. Тарихшунослик ва манбашунослик очерклари. Т., 2014. 30-37-бетлар.
 14. Зияева Д., Перемкулов Ж.А. XIX аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент шаҳри аҳолиси таркибидаги ўзгаришлар. // Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. 4-сон Тошкент, 2014.
 15. Зияева Д., Перемкулов Ж.А. Ўрта Осиё шаҳарларининг Эрон ва Шарқий Туркистон билан савдо алоқалари // “Халқаро муносабатлар” журнали. Тошкент, 2015.
 16. Зияева Д.Х. Мустамлака даври Туркистонла “Зироатчилик ва давлат мулки бошқамаси” фаолияти тарихидан // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва тараққиёт” мавзусидаги академик Яҳё Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” Республика илмий семинари 72-йиғилишининг материаллари. – Самарқанд-Тошкент, 2016. – Б.67-71.
 17. Зияева Д.Х. Тошкент шаҳрининг тарихий обидалари ва замонавий тузилиши // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. -T. 2016. Б. 21-26.

Хорижий илмий нашрларда чоп этилган мақолалар

Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях 

 1. Зияева Д. Восстание 1916 года в Туркестане. Национально-освободительное движение 1916 г.: история и современность. Материалы международной научно-теоретической конференции. Алматы, 29 мая 2010.
 2. Зияева Д. Советская политика ликвидации частной собственности, капитала и предпринимательства // Россия-Узбекистан: история и современность, М., 2010
 3. Зияева Д. Восточный и Западный Туркестан. Традиции и трансформация торговқх связей в конце 19-начале 20 вв. Самарканд. МИЦАЙ. Материалы международной конференции. Т.2011
 4. Зияева Д. Трансформация традиционной  городской экономики Бухары в конце XIX – начале XX вв. // Центральная Азия: человек, общество и государство. Российская Академия наук Институт всеобщей истории. Москва. 2013. Сборник статей. С.225-234
 5. Зияева Д.Нововведения в традиционном жилище городского населения Узбекистана. / Х Конгресс этнологов и антропологов России. Москва. 2013. Секция 18. Городская культура Центральной Азии: История и современность. С.110.
 6. Зияева Д. Русские духовно-культурные и благотворительные общества в городах Туркестана. // Российско-Узбекистанские связи в контексте многовековой исторической ретроспективы.  Т. 2013. – С. 224-231.
 7. Ziyaeva D.H. Education and culture in Tashkent. // Himalayan and Central Asian Studies (Uzbekistan Special). DEHLI. 2015.
 8. Зияева Д.Х. The environmental problems of the cities in contemporary Uzbekistan // The social history and anthropogenic landscape of the Syrdarya River Basin: Exploring an environmental Archive. Tashkent, 18-19 April 2016. – P. 23.
 9. Зияева Д.Х. Интеллектуальное наследие Узбекистана в XIX-начале ХХ веков // 1-Форум гуманитарных наук “Великая Степь”. International Turkic Academy. Астана, Казахстан. 2017.
 10. Ziyaeva D. Traditional medicine in Turkestan at the end of XIX-at the beginning of XX centuries // ESCAS-CESS joint conference, June 29-July 2, 2017, Bishkek, Kirgizstan
 11. Ziyayeva D. Kh. The Sources on the History of Intellectual Heritage in Uzbekistan. // Halaqa: Islamic Education Journal 2(1), June 2018. P.117-123.
 12. Ziyaeva D.Written Sources of Intellectual Heriatage of Uzbekistan in 19th  – 20th // Цивилизации великого шелкового пути из прошлого в будущее: перспективы естественных, общественных, гуманитарных наук.  P. 386-393.
 13.  Ziyaeva D.Советская Политика “Национализации” и “Раскулачивания” в Узбекистане. // 100. yilinda sovyet ihtilali ve Türk dünyasi. ANQARA.189-197. с. 2018.
 14. Зияева Д. Роль городов и трансформация в торговых связах Узбекистана с Китаем (2-половина 19 – начало 20 веков) // 1400th anniversary of Tang’s capital Chang’an (Belt and Road Initiative). Xian (CHINE) 2018. P. 212-215.\
 15. Зияева Д.Х. Интеллектуальное наследие Узбекистана XIX – начала XX вв. в контексте взаимовлияния западной и традиционной науки // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. [под ред. А.В. Гладышева.] – Вып.17. – Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2018.  С.68-72.