Skip to main content

Шадманова Санобар Базарбаевна

Тогаева Анорой

Туғилган йили: 04.02.1965

Лавозими: Тарих институти гуруҳ раҳбари

Илмий даражаси: тарих фанлари доктори (2012)

Илмий унвони: профессор (2018)

Маълумоти:

ЎзР ФА Тарих институти докторантураси (2003- 2007)

Тошкент давлат университети аспирантураси (1990-1999)

Тошкент давлат университети тарих факультети(1982-1987)

Қачон ва қаерда ҳимоя қилган:

2002 йилда ЎзР ФА Тарих институти ихтисослашган кенгашида тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация: «Немис ва турк тарихшунослигида Туркистондаги 1917–1924 йилларда совет мусталакачилигига қарши кураш масалалари».

2012 йилда ЎзР ФА Тарих институти ихтисослашган кенгашида тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация:«Даврий матбуотда Туркистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий аҳволи масалалари (1870 - 1917 й.)».

Меҳнат фаолияти:

2018 – ҳ.в. - ЎзР ФА Тарих институти гуруҳ раҳбари

2012-2017 йй. - ЎзР ФА Тарих институти етакчи илмий ходими

2007-2012 йй - ЎзР ФА Тарих институти катта илмий ходими

2003-2007 йй - ЎзР ФА Тарих институти докторанти

1999-2002 йй - ЎзР ФА Тарих институти илмий ходими

1990-1999 йй - Тошкент давлат университети аспиранти

1987-1990 йй - Тошкент ирригация ва мелиорация институти тарих кафедраси ўқитувчиси

1982-1987 йй - Тошкент давлат университети талабаси

Илмий қизиқишлари:

XIX аср охири - XX асрда Ўзбекистонда никоҳ ва оила

XIX аср охири - XX асрда Ўзбекистон ижтимоий тарихи

XIX аср охири - XX асрда Ўзбекистонда модернизация ва урбанизация жараёнлари

XIX аср охири - XX асрда Ўзбекистонда гендер муаммолари

XIX аср охири - XX асрда Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш масалалари

Даврий матбуот Туркистоннинг XIX аср охири - XX аср бошлари тарихи бўйича манба  сифатида

XX асрда Ўзбекистон аҳолисининг кундалик ҳаёти тарихи

АКАДЕМИК НАШРЛАР

МОНОГРАФИЯ, ДАРСЛИК ВА АВТОРЕФЕРАТЛАР

 1. Немис ва турк тарихшунослигида совет мустамлакачилигига қарши кураш масалалари (1917-1924). Тошкент. Абу матбуот консалтинг. 2008. (8 б.т.).
 2. Туркистон тарихи – матбуот кўзгусида (1870-1917 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2011. – 296 б. (18,5 б.т.).
 3. Вопросы борьбы против советского колониализма в Туркестане в 1917-1924 годах в немецкой и турецкой историографии Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 2002. – 24 с.
 4. Вопросы социально-экономического и культурного положения Туркестана на страницах периодической печати  (1870 – 1917 гг.):автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Ташкент, 2011. - 61 с.
 5. Ўзбекистон шаҳарларида трансформация жараёнлари (1917-1941 йиллар). Тошкент: Адабиёт учқунлари, 2015. – 336 б. 21,5 б.т.
 6. Тарихий тадқиқотлар методологияси ва замонавий усуллари. Дарслик. – Тошкент: Barkamol fayz media, 2018. – 216 б.

Республика журналларида чоп этилган мақолалар

 1. Туркистон истиқлоли учун кураш масалалари хорижий тарихчилар талқинида // Ўзбекистон тарихи. 2000 № 1-2. Б. 89-95.
 2. Манбалар сўзлаганда // Фан ва турмуш. 2000. № 4 Б. 24-25.
 3. 1917 йилда Туркистонда ижтимоий-иқтисодий ахволнинг даврий матбуотдаги мониторинги // Ижтимоий фикр. 2006. №1. Б.173-178.
 4. Туркистон хотин - қизларининг жамиятда тутган ўрни // Жамият ва бошқарув. 2006. №2. Б.91-93.
 5. ХIХ асрнинг охири ХХ аср бошларида Туркистон даврий матбуотида соғликни сақлаш ва тиббиёт хизмати масалалари // Имом ал Бухорий сабоқлари. 2006. №3. Б.234- 235.
 6. Туркистонда реклама ва матбуот // Жамият ва бошқарув. 2006. №4.Б.67- 69.
 7. Ушалмаган орзулар // Соғлом авлод учун. 2006. № 8. Б.28 -30.
 8. Social Views State Sustem in the National Press of Turkistan // Ижтимоий фикр. 2007. № 1. Б. 144-149.
 9. Журналимиз тарихига назар // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали. 2007. №7. Б.39
 10. Туркистонда сайлов ҳуқуқи ва матбуот (XX аср бошлари мисолида) // Фалсафа ва ҳуқуқ. 2007. №4.  Б. 28 – 31.
 11. XIX аср охири –  XXаср бошларида Туркистонда шарқ тилларини ўрганиш масалалари // Шарқшунослик. 2007. №1. Б. 3 – 10.
 12. Туркистоннинг илк расмий матбуоти тарихидан (“Туркестанские ведомости” газетаси мисолида) // Ўзбекистон тарихи. 2007. №4. Б.88 – 99.
 13. Тошкент  XIX аср охири –  XXаср бошларида // Мозийдан садо. 2008. №1. Б.35 – 37.
 14. Бир аср аввалги техникалар // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 2008. №1. 32 бет.
 15. Туркистонда янги техника ва технологиялар пайдо  бўлишида Тошкентнинг роли // Ўзбекистон тарихи. 2009. №1. Б. 66- 73.
 16. Туркистон матбуотида  ҳунар  таълими масалалари // Бухоро Давлат Университети Илмий Ахбороти. 2009. №3. Б. 21-23.
 17. Торговля чаем в Центральной Азии в XIX – начале XX в. как аспект внешнеэкономических связей края  // Халқаро муносабатлар. 2009. №4. С. 60-64.
 18. Даврий матбуотда Туркистон мусулмонларининг диний маросимлари масалалари (XIX аср охири –  XX аср бошлари) // Илм сарчашмалари. 2010. №5. Б.54-56.
 19. Из истории паломничества мусульман Центральной Азии в Мекку (конец XIX – начало XXI вв.) // O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2011. – №1. – Б.49-61. (в соавторстве с Д.Алимовой).
 20. Маиший хизмат муассасалари тарихи тадқиқотчилар нигоҳида. Илмий тадқиқотлар ахборотномаси. – Самарқанд, 2012. - №4 (74). – Б.8-12. 5 б. (Ҳаммуаллиф Б.Носиров).
 21. Туркистонда шарқ хотин-қизларига тиббий ёрдам хизмати тарихидан. Шарқшунослик. – Тошкент, 2012. - №2. – Б.88-92. 5 б.
 22. Роль Ташкента в международных отношениях в 70-80 г. XX в. Маяк Востока. – Ташкент, 2012. №1-2. – С.57-60. 4 бет. (Ҳаммуаллиф Т.Шадманов).
 23. Туркистон шаҳарлари театр ва томошалари матбуот кўзгусида (XIX аср охири – XX  аср бошлари). ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2013. – Махсус сон. Тарих туркуми. – Б. 67-71. 5 б.
 24. Маҳалла комиссиялари фаолиятида трансформация жараёнлари. Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – 2014. - №3 (63). – Тошкент. – Б.61-65. 5 бет. (Ҳаммуаллиф Тўйчи Ахмедов).
 25. Туркистон матбуотида пиллачиликнинг аҳволи, ундаги ўзгаришлар ва муаммоларнинг ёритилиши. Ilmiy xabarnoma. – Андижон, 2016. - №3. – Б.57-59. (Ҳаммуаллиф Н.Алимова).
 26. XIX аср охири-XX аср бошларида Туркистон курортлари: аҳволи ва фаолияти. ЎзМУ ахборотномаси. – 2018. - №1/2. – Б.86-88. (Ҳаммуаллиф Р.Ахмедова).
 27. Фарғона водийси аҳолисига тиббий ёрдам кўрсатилиши ва ундаги трансформация жараёнлари  (XIX аср охири – XX аср бошлари). Водийнома. – Андижон, 2018. - №2 (9). – Б.34-43.
 28. XIX асрнинг охири – XX аср бошларида Тошкент шаҳрининг санитар аҳволи ва унинг муаммолари. ФарДУ илмий хабарлари. – 2018. - №1. – Б.43-46.
 29. Туркияда республиканинг илк йилларида хотин-қизларга доир сиёсат. Шарқ машъали. – Тошкент, 2018. - № 4. –Б.4-8. (Ҳаммуаллиф Л.Фарходбекова).
 30. Д.Палиенко ва махаллий хотин- қизлар учун мўлжалланган доялар тайёрловчи мактаб ташкил этиш тўғрисидаги мунозаралар. Ўтмишга назар журнали №1 (2019) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599 – Б. 17-21.
 31. Туркистонда оила ва никох масалалари хақида ижтимоий қарашлар // Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун. Т. 2005. Б. 44-48.
 32. Немис ва турк тарихшунослигида Октябрь тўнтариши воқеаларининг ёритилиши // Ўзбекистонда тарих фани: ютуқлар ва ривожланиш муаммолари. II қисм Т. 2006. Б.17 -20.
 33. Туркистондаги дастлабки жадид газеталари // ХIХ асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Туркистон тарихининг баъзи бир масалалари. Илмий тўплам. Тошкент.2007. Б.61- 64.
 34. Даврий матбуот ва ахборотлашув жараёнлари // Глобаллашув ва ахборотлашув жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари. Илмий тўплам. Т., 2008. Б. 49- 57.
 35. Глобализация ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ҳамда қайта ишлаш масалалари  // Глобаллашув ва ахборотлашув жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари. Илмий тўплам.Т., 2008. Б.168 -174.
 36. Ўрта Осиёда мусулмонларининг ҳаж зиёратлари тарихидан (XIX асрнинг охири-ХХ аср бошларида) // Ўзбекистонда дунёвий ва диний қадриятлар уйғунлиги. Тошкент. 2009. Б. 89-94.
 37. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг динга қарши тарғиботида матбуотнинг роли ( ХХ а. 30-йиллар) //  Малака ошириш тизимида тарихий хотира ва педагогик-психологик асослар. Тошкент. 2009. Б.103-105. (ҳаммуаллифликда)
 38. Туркистон тарихи давр матбуотида (XIX асрнинг охири-ХХ аср бошлари) //  Ўзбекистон тарихи манбашунослиги масалалари. Тошкент. 2010. Б. 73-83.
 39. Туркистон даврий матбуотида деҳқончиликка доир масалаларнинг ёритилиши (XIX асрнинг охири-ХХ аср бошлари) //  Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2 илмий тўплам. Тошкент. 2010. Б.288-294.
 40. Изучение русского языка в конце XIX- в начале ХХ в. в Туркестане // Просвещение-Православие-Восток. Вторая научная конференция памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия-просветителей славянских. 22 мая2009 г. Сборник материалов. Ташкент. Издание Ташкентской и Среднеазиатской епархии. 2010. С. 221-228.
 41. Туркистон даврий матбуоти саҳифаларида тараққийпарварларнинг ёшларга билим бериш ҳақидаги қарашлари // Жамият тараққиётида ёшларнинг роли: тарихий тажриба ва замонавий жараёнлар. – Тошкент, 2010. – Б. 23 – 28.
 42. Устные воспоминания муллы Алима  (начало XX в.) // Устная история в Узбекистане: теория и практика. I выпуск. Сборник статей. –  Ташкент, 2011. – С.193 – 197.
 43. 51. XX асрнинг 30-йиллари матбуотида динга қарши тарғибот масалалари / Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги замон. Тошкент: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2011. – Б.108-112. (Т.Шадманов билан ҳаммуаллифликда) Фарғона водийси шаҳарларида маданий муассасалар фаолияти ва уларнинг зиддиятли жиҳатлари    (1917-1941 й.). Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. – Фарғона, 2012. – Б.292-295. 4 б.  (Ҳаммуаллиф Т.Шадманов).
 44. ХIХ аср охирида  Фарғона водийси шаҳарларида тиббий аҳвол масалаларининг матбуотда акс этиши. Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. – Фарғона, 2012. – Б.187-191. 4 б.
 45. Тошкент шифохоналари матбуот саҳифаларида: манба ва таҳлил. Марказий Осиё халқлари манбашунослиги ва тарихнавислиги масалалари. 4 китоб. – Тошкент, 2012. – Б.307-312. 5 б.
 46. Деятельность учреждений культуры в городах Узбекистана в 20-30 гг. XX в. Российско-узбекистанские связи в контексте многовековой исторической ретроспективы. – Ташкент:Navroz, 2013. – С.521-528. 9 б.
 47. Матбуотда ичкиликбозлик муаммолари. Марказий Осиё халқлари манбашунослиги ва тарихнавислиги масалалари. 5 китоб. – Тошкент, 2013. – Б.414-419. Туман тарихининг мухтасар қомуси. Қизилтепа тонги. – 2013. – 7 июнь. - №23 (4449). 1 бет. (Ҳаммуаллиф А.Тоғаева).
 48. Вопросы русско-туземных школ на страницах “Туркистон вилоятининг газети”. Просвещение-Православие-Восток. Пятые научно-просветительские чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Сборник материалов. Издание Ташкентской и Узбекистанской епархии. Ташкент, 2013. С. 42-49. 8 бет.
 49. “Окраина” газетаси ва унинг саҳифаларида тиббиёт ҳамда санитария масалалари дискурси. Историческая наука в контексте интеллектуального развития Центральной Азии. Очерки историографии и источниковедения. – Ташкент: Yangi nashr, 2014. – Б.293-299. 7 бет.
 50. XIX аср охири - XX аср бошларида Туркистон хотин-қизларига тиббий ёрдам кўрсатилиши масалаларини ўрганишда манбалар билан ишлаш услубияти. Ўзбекистон этнологиясининг назарий-методологик муаммолари. Илмий тўплам. – Тошкент:Наврўз, 2014. – Б.235-248. 14 бет.
 51. Йўл хотиралари тарихий манба сифатида (Мулла Олимнинг сафар хотиралари мисолида). Марказий Осиё халқлари манбашунослиги ва тарихнавислиги масалалари. 6 китоб. – Тошкент, 2014. – Б.65-69.
 52. «Туркистон вилоятининг газети» и ее авторы. IV Востоковедческие чтения памяти Н.П.Остроумова. Сборник материалов. – Ташкент: Изд. Ташкентской и Узбекистанской епархии, 2014. – С.83-94. 12 бет.
 53. III боб. Маҳаллий матбуот материаллари: 1 параграф. Туркистон миллий матбуоти материаллари. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. 4-жилд. 1860-1917 йиллар. – Тошкент: Navro`z, 2014. – Б.193-304.
 54. VI боб. Рус тилидаги манбалар: 2 параграф. Тарихий адабиётлар. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. 4-жилд. 1860-1917 йиллар. – Тошкент: Navro`z, 2014. – Б.451-459.
 55. Жаҳон тарихшунослигида кундалик ҳаёт тарихи: шаклланиши, вазифалари ва тадқиқот усуллари. Жаҳон тарихи кафедрасининг илмий ишлар тўплами. 1-жилд. – Тошкент: Наврўз, 2015. – Б.182-188. 7 бет.
 56. Жиззах маданий тарихий обидалари тарихчи нигоҳида.Жиззах ҳақиқати. 2015. 3 октябрь, №82 (5602). Мустақиллик йилларида Жиззах вилоятида маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш масалалари. Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 7-китоб. – Тошкент, 2015. – Б. 33-38. 6 бет.
 57. “Садои Туркистон” ва “Садои Фарғона” газеталари саҳифаларида хотин-қизлар масалаларининг ёритилиши. Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси. – Тошкент, 2015. – Б.39-45.
 58. 6 боб. Совет даврида божхона фаолияти ва ташқи савдо алоқаларида “марказ” монополияси 6.1. Совет ҳокимияти томонидан божхона муассасаларининг ташкил этилиши ва унинг ҳуқуқий асослари. 6.2. Янги иқтисодий сиёсат даврида бож-тариф сиёсати. 6.4. Ташқи савдога давлат монополиясининг ўрнатилиши ва унинг божхона ишига таъсири. Божхона иши тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б.125-133, 136-150. (Ҳаммуаллиф Зайниддин Сулаймонов).
 59. Медицинские учреждения в Туркестане: возникновение, деятельность и проблемы (конец XIX  – начало XX в.). Россия-Узбекистан: дорога к союзническим отношениям. – Ташкент: Turon zamin ziyo, 2016. – С.290-299. 10 бет.
 60. Мустақиллик йилларида Жиззах шаҳрида таълим муассасалари фаолияти. Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. 8 –китоб. – Тошкент, 2016. – Б.26-31. 6 бет. (Ҳаммуаллиф Т.Шадманов).
 61. XIX аср охири – XX аср бошларидаги Туркистон даврий матбуоти тарихи хорижий тадқиқотчилар нигоҳида. Актуальные проблемы историографии всемирной истории. Жаҳон тарихи кафедрасининг илмий ишлар тўплами. II жилд. – Тошкент: NAVRO`Z, 2016. – Б.148-153. 6 б.
 62. Мустақиллик йилларида Жиззах шаҳрида саноат корхоналарининг фаолияти ва ривожланиши. ЎзМУ хабарлари. – 2016. - №1/4. – Б.105-108. 4 б.
 63. IV боб. Шаҳарларни иқтисодий қўллаб-қувватлаш ва модернизация қилиш сиёсати: 2 параграф. Эркин ва махсус иқтисодий зоналар. Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва модернизация жараёнлари. – Тошкент, 2016. – Б.62-87.
 64. V боб. Ижтимоий инфраструктура ва хизмат кўрсатиш тизими: 2 параграф. Хизмат кўрсатиш тизими. Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва модернизация жараёнлари. – Тошкент, 2016. – Б.99-107.
 65. V боб. Ижтимоий инфраструктура ва хизмат кўрсатиш тизими: 3 параграф. Коммуникация, алоқа, банк ҳамда савдо хизматлари тараққиёти. Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва модернизация жараёнлари. – Тошкент, 2016. – Б. 107-116.
 66. “Садои Фарғона” газетаси  Туркистон тарихини ўрганишда муҳим манбалардан бири. “Садои Фарғона” газетаси кўрсаткичи. – Тошкент, 2017. – Б.5-12.
 67. Ўзбекистон шаҳарларида санитария-гигиена соҳасининг ижтимоийлашуви масалалари (XX асрнинг 20-30 йиллари). Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2017. – Б.308-322. 15 бет.
 68. Эркин ва махсус иқтисодий зоналар. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти (1991-2016 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – Б.119-152. (Ҳаммуаллиф М.М.Холмухамедов, В.Холов, Ж.Перемкулов).
 69. Шаҳарларда коммуникация, алоқа, банк ҳамда савдо хизматларининг модернизациялашуви жараёни. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти (1991-2016 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – Б.179-191.
 70. Хизмат кўрсатиш тизими. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти (1991-2016 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – Б.169-179.
 71. Туризм инфраструктураси ривожланишида меҳмонхоналарнинг ўрни. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти (1991-2016 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – Б.230-242.
 72. Деятельность русских врачей в Туркестане (в конце XIX – начале XX вв.) Россия и Узбекистан. История и современность. Вып.5. – Ташкент, 2018. – С.17-20.
 73. Туркистон матбуотида турли фан соҳаларига оид масалалар талқини (XIX асрнинг охири – XX аср бошлари) Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Илмий мақолалар тўплами. 10-китоб. – Тошкент: Ўзбекистон тарихи давлат музейи, 2018. – Б.17-25.
 74. “Туркестанское сельское хозяйство” журнали қишлоқ хўжалиги тарихини ўрганиш манбаси сифатида (XX аср бошлари). Ўзбекистонда тарих фани муаммолар ва ривожланиш истиқболлари. Тарихшунослик ўқишлари – 2017. Конференция материаллари .Тошкент “Akademnashr”2018. – Б.441-446.
 75. Хоразм шаҳарларида трансформация жараёнлари: қиёсий таҳлил. (1925-1930 йиллар). Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. – Тошкент-Урганч: Navro’z, 2019. – Б.139-145.

Хорижий илмий нашрларда чоп этилган мақолалар

 1. Из истории организации родовспомогательного дела в Туркестане // SEPHIS e-magazine. South-South Exchange Program for Research on the History of Development.3, 1, September  2006. S.23-25
 2. Нарушение прав и свобод человека через призму истории: Семиреченская трагедия на страницах туркестанской периодической печати // Отан тарыхы. -  2007. -  № 3. -  С.
 3. Появление периодической периодической печати и её роль в общественно-политической жизни Туркестана (конец XIX – начало XXвв ) // Вестник Кыргызского Национального Университета им. Жусупа Баласагына. Серия 5. Бишкек. 2007. С.88-91
 4. Архивные документы-важный источник изучения истории периодической печати Туркестана. По материалам Центрального государственного архива Республики Узбекистан // Вестник архивиста. Москва.  2009. №3. С. 23-37.
 5. Свадебные церемонии в Туркестане на страницах периодической печати конца XIX – начала XX вв. // Москва. Pax Islamicа. 2 (3) / 2009. С.146-155.
 6. Европейская медицина и жизнь туркестанской женщины (на основе материалов периодической печати) // Отан тарыхы. - 2010. - № 4(52). – С.25-33.
 7. Некоторые взгляды на жизнь женщин-мусульманок в Туркестане в конце XIX — начале XX в. (На основе материалов периодической печати) Pax Islamicа. – М., 2012. – №1-2 (8-9). - С.85-92. 8 б.
 8. Первый городской врач Туркестана М.Х. Батыршин: штрихи к портрету. Гасырлар авазы - Эхо веков. – Казань:  Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан. ISSN: 2073-7475. - 2014. - №1-2. - С. 232-235.  4 бет.
 9. Дороги и мосты как часть инфраструктуры городов Узбекистана (1920-1930 гг.). Отан  тарихы.  – 2014. - №3 (67). – Олмата. – Б.16-20. 5 бет.
 10. Медицина и население Туркестана: традиции и новации  (конец XIX – начало XX вв.) Историческая этнология. – Казань, 2017. – Том 2, №1. – С.119-140.
 11. The Functional Tasks Of Television In The Context Of Globalization. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science.p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) P. 283-286. Year: 2019 Issue: 04 Volume: 72. Published: 23.04.2019 http://T-Science.org. ( With Tuychi Adasevic Akhmedov. senior lecturer of the Jizzakh state pedagogical Institute, Uzbekistan).
 12. Н.А.Маев – первый редактор газеты «Туркестанские ведомости»: особенности научно-публицистического творчества // Россия, Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов и культур. Материалы пятой международной научно-практической конференции. – Барнаул, 2005. С. 36-39.
 13. Femme et islam au Turkestan travers la presse coloniale russe (fin du хiхe siхcle- dbut du ххe) // Femmes d’Asie centrale. Genre et Mutations dans les socits musulmanes sovietises /Paris.Aux liex d’tre/  IFEAC.2007.S.75-84
 14. Некоторые аспекты общественно - политической жизни Туркестана в начале ХХ века // Россия-Узбекистан: история и современность (ч.V). Москва. 2009. С.8-13
 15. Из истории паломничества среднеазиатских мусульман (конец XIX – начало XX вв.) // Мир ислама. Материалы международной исламоведческой научной конференции. 11-13 декабря2007 г. Москва. РГГУ. 2009. С.106-113. (в соавторстве)
 16. Роль рекламы в социально-экономической жизни Туркестана (конец XIX – начало XX вв. ) // Россия-Узбекистан: история и современность (ч.VIII). Тема номера: История среднеазиатского предпринимательства. Москва. 2010. С.93-101.
 17. Восстание 1916 года на страницах периодической печати Туркестана //  Национально-освободительное движение 1916г.: история и современность. Материалы международной научно-теоретической конференции. Алматы, 29 мая 2010. С.45-52.
 18. The views of contemporaries to the issues related to marriage and family in Turkestan in the period from the End of XIX – Beginning of XX centuries. // Methodology and practice of studying the Soviet Historical Heritage in Modern Uzbekistan. // Central Eurasian Studies: Past, Present and Future. Maltepe University. Istanbul, 2011. pp. 437- 440.
 19. Краевая эпидемиология и деятельность профессора Н.И.Ходукина в Узбекистане.II Нусипбековские чтения. – Алмата: Елтаным баспасы, 2014. – С.103-106. 4 бет.
 20. Policy of Soviet Government in the area of protection of maternity in Uzbekistan (1920s-1930s). Insights and commentaries South and Central Asia [Etited by Anita Sengupta, Mirzokhid Rakhimov]. New Delhi, 2015. P.253-269. 16 бет. (Ҳаммуаллиф T.Shadmanov).
 21. Личный фонд доктора медицинских наук, профессора А.А.Шороховой: анализ документов личного фонда Актуальные проблемы Центральной Азии и Кавказа. Сборник статей. – Москва: Социум, 2017. – С. 193-202.
 22. Продовольственный кризис в Туркестане: доход и потребление (1914-1917 гг.) Частные миры Великой русской революции. Сборник научных трудов / Под общей ред. Л.Р.Габдрафиковой. – Казань: Институт Истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2017. – С.190-206. 17 бет
 23. The pilgrimage history of Central Asian Muslims: new geographic routes and new rules (Late 19th and early 20th centuries) Procedia of Hajj in the Flux of History. Prepared by: Hediyeh Taghavi Assistant Prefessor of Alzahra University. Editor: Roya Mashmooly. – Tehran: Alzahra University, 2018. – Р.27-36.
 24. Влияние современного ритма жизни на традиционную систему питания узбеков // VI  Конгресса этнографов и антропологов России. Санкт-Петербург. 28 июнь – 2 июля2005 г. http:// web 1. kunstkamera.ru // science // congress 2005 // 10. pdf С.228-229.
 25. Появление и роль рекламы в социально-экономической жизни Туркестана в конце  ХIХ-начале ХХ вв. // Туркменская земля – колыбель древних культур и цивилизаций. Материалы международной научной конференции. 1-2 октября 2008 года. – Ашхабад, 2008. – С.382-383 (на рус.); The Turkmen land as a Centre of ancient cultures and civilizations. Materials of the International scientific conferene. 1-2 october, 2008. – Ashgabat, 2008. – P. 253.
 26. Некоторые взгляды на жизнь женщин мусульманок в Туркестане в конце XIX – начале XX вв. //   Мир ислама: история, общество, культура. М., 2010. С. 180-181.
 27. Marriage and Health of Uzbek women at the End of the XIX – Beginning of the XX Centuries: Transformation of the Mentality Special Programme Central Asia Final Publication. – Duesseldorf, 2015. – P.78.
 28. The Greening and Environment of Cities in Uzbekistan in the 1920s-1930s. The social history and anthropogenic landscape of the Syrdarya River Basin: Exploring an environmental Archive. Tashkent, 18-19 April 2016. – P. 23.
 29. Turkiston Davriy Matbuotida Usmoniylar ( 19-аsr оxiri-20-аsr вoshlarida) Milletlerarasi Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu (8-10 Kasım 2018) Özet/Bildiriler Kitabi 1st International Symposium On Turkey And Uzbekistan Relations (8th -10th November 2018) Proceedings Kastamonu-2018 – Б 408.

Илмий анжуман материаллари

 1. ХIХ асрнинг иккинчи ярмида Заравшон вохасида аҳолининг этник таркибидаги ўзгаришлар ( “Туркестанские ведомости” газетаси маълумотлари асосида) // Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар (халқаро конференция материаллари). Т. 2005. Б.259-260.
 2. ХIХ асрнинг охири-ХХ аср бошларида Туркистон шахарлари ва уларнинг ижтимоий ахволи // Ўзбекистонда урбанизацион жараёнлари: тарих ва хозирги замон. Халқаро илмий - амалий анжуман материаллари.Т.2007.Б.295-297.
 3. ХIХ асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Самарқандда соғликни сақлаш масалалари // Самарқанд шаҳрининг умумбашарий маданий тараққиёт тарихида тутган ўрни. Самарқанд шаҳрининг 2750 йилликюбилейига бағишланган халқаро илмий симпозиум материаллари. Тошкент-Самарқанд. Фан. 2007. Б. 436- 439.
 4. XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларида Тошкент матбуоти // Ўзбекистон пойтахти Тошкент 2200 ёшда. Халқаро илмий конференция маърузалари. Т., 2009. Б. 306 – 310.
 5. From the History of the Obstetrics Business in Turkestan // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти ХХ века: традиции и инновации. Материалы Международ
 6. ной конференции (Ташкент, 12-13 сентября2008 г.) Ташкент. 2009. С. 158-161.
 7. Женщина- мусульманка Туркестана и деятельность русских врачей в крае (в конце XIX – начале XX вв.). Религия и женщина. Сборник статей международного форума. – Караганда, 2016. – С.64-67.
 8. Процесс развода: правовой статус женщины-мусульманки Туркестана (конец XIX – начало XX вв.) Статус женщины-мусульманки в поликонфессиональном обществе: история и современность.  Сборник материалов международной научно-практической конференции 18-19 октября 2016 г. – Уфа: Мир печати, 2016. – С.48-64.
 9. Отражение процесса номадизма в информационной политике Туркестана (в конце XIX – начале XX вв.). Цивилизационные ценности Евразии: история и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, 25 ноября 2016 года. Алматы: университет “Туран”, “Interconsult Info”, 2017. – С.8-13.
 10. Образ мусульманских учебных заведений на страницах периодической печати Туркестана (конец XIX - начало XX вв.) Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию медресе «Галия» (г.Уфа, 9-10 ноября 2016 г.) / Составители: Д.М. Абдрахманов, Г.В. Балягова, З.Л. Сизоненко, В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во «Мир печати», 2016. – С.146-152.
 11. Деятельность медицинских работников и краевая эпидемиология в Узбекистане (конец XIX -50-е годы XX в.) Личность и время. Николай Остроумов: востоковед, просветитель, летописец эпохи. Материалы международной научной конференции, посвященной 170-летию со дня рождения русского ученого-туркестноведа, исламоведа, деятеля народного образования в Средней Азии Н.П.Остроумова. – Т.: Turon zamin ziyo, 2017. - С.202-207.
 12. Фарғона водийси шифокорлар фаолияти (ХIX аср охири – XX аср бошлари) “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзуидаги халқаро илмий конференция материаллари V. – Фарғона,  2019 йил 26 апрель. –  Б.239-244.
 13. Фарғонадаги истиқлолчилик харакати хорижий тадқиқотчилар нигохида //«Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари» мавзуидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари (20-21. Декабр 2000) Б. 138-143.
 14. ХIХ асрнинг охирида Туркистонда суд тизимига доир масалалар (“Туркестанские ведомости” газетаси материаллари асосида) // Ўзбекистонда жамиятни модернизация қилишнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-назарий конференция материаллари. Т. 2005. Б.61-63.
 15. «Туркестанские ведомости» газетасида Хива хонлигига оид баъзи бир масалаларнинг ёритилиши // «Мажлиси Уламо – ўрта аср Шарқинингйирик илмий маркази» номли илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2006. Б. 57-60.
 16. Экология ва аёллар соғлигини сақлаш масалалари //  Фан тараққиётида олима аёлларнинг тутган ўрни.  Илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Тошкент. 2006.  Б.445 – 446.
 17. ХIХ асрнинг охири-ХХ аср бошларида Туркистонда рус тилиниўрганиш масалалари // Жамият. Цивилизация. Давлат: Ижтимоий тарихий тараққиёт омиллари.Т. 2007. Б281 -283.
 18. Туркистон даврий матбуотида кончилик саноати тарихига оид баъзи бир маълумотлар (ХIХ асрнинг охири - ХХ аср бошлари) // Ўрта Осиёда кон металлургия тарихи: ўтмиши ва бугуни (Республика миқёсидаги илмий амалий анжуман материаллари). Навоий. 2007. Б.159 – 161.
 19. Туркистонда қишлоқ хўжалиги таълимининг баъзи бир муаммолари // Олима аёлларнинг Фан-техника тараққиётида тутган ўрни. Илмий анжуман материаллари тўплами.Тошкент. 2008. Б.276 – 277.
 20. XX аср бошларида Туркистондаги ижтимоий-иқтисодий масалаларнинг “Туркестанский голос” газетасида ёритилиши // Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий амалий анжумани материаллари. Тошкент. 2008. Б. 237 – 240.
 21. XIX асрнинг иккинчи ярми-XX аср бошларида Фарғона вилояти қишлоқ хўжалигига янги техниканинг кириб келиши // “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзуидаги Республика илмий анжуман материаллари. Фарғона. 2009. Б.274-278.
 22. Христианская конфессия в Узбекистане в 20- г. ХХ в. // Бородинские чтения. Ташкент. 2009. С.172-176.
 23. Деятельность русских врачей в Туркестане (в конце XIX – начале XX вв.) // Русская диаспора в Узбекистане: время, события, люди. Материалы научной конференции. Ташкент. 2009. С.64-71.
 24. “Самарқанд” газетаси Туркистон тарихини ўрганиш бўйича муҳим манба //  Тарихшунослик ўқишлари. Конференция материаллари тўплами. Тошкент. Фан. 2010. Б.200-208.
 25. Бухоро амирлигида аёлларга тиббий ёрдам кўрсатилиши  масалалари // XIX аср охири–XX аср бошларида Бухоро. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. Бухоро. 2010. Б. 196-199.
 26. XIX аср охири–XX асрнинг биринчи чорагида Туркистонда маҳаллий этнослар анъанавий оёқ кийимлари ва уларнинг трансформацияси // Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумида этнологларнинг V Республика илмий конференцияси материаллари. Тошкент. Фан. 2010. Б.222-228.
 27. Архив ҳужжатлари Туркистон даврий матбуоти тарихи бўйича муҳим манба (ЎзР МДА ҳужжатлари асосида) //  Тарих фани ва архив иши: интеграция муаммолари. Академик Я.Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” республика илмий семинари материаллари тўплами. Тошкент. Фан. 2010. Б.261-268.
 28. Религиозные праздники и обряды в Узбекистане (1925-1940 гг.) // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзусида республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Бухоро, 2011. – Б.142-143.
 29. Деятельность и проблемы женотделов в Узбекистане в 20-30 годы XX вв. Ўзбекистон хотин-қизларининг жамият ва оила мустаҳкамлигини таъминлашда тутган ўрни: тарих ва ҳозирги замон. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Карши, 2012. – Б.102-106.5 б. (Ҳаммуаллиф Т.Шадманов).
 30. Фарғона водийси шаҳарларида алоқа йўллари ва воситалари: аҳволи, ривожланиши ва муаммолари (1917-1941 й.). Фарғона водийси тарихи муаммолари. Республика илмий анжуманиматериаллари. – Наманган, 2012. – Б. 206-209. 4 б.
 31. Учреждения здравоохранения в городах Узбекистана: деятельность и проблемы  (20-30 годы XX в.). Ўзбекистоннинг бетакрор мадаинй мероси: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 2013 йил 17 май. – Тошкент, 2013. – Б.35-40. 5 б.
 32. Ўзбекистон шаҳарлари ижтимоий инфраструктураси ва туризм: ўзгаришлар, ривожланиш ва муаммолар. Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 6 китоб. – Тошкент, 2014. – Б.64-69. 5 бет.
 33. Фарғона вилояти маҳалла комиссияларининг совет ҳокимияти йилларидаги фаолияти. Фарғона водийси тарихи  янги тадқиқотларда. Республика илмий анжумани материаллари. 3 китоб. – Фарғона, 2014. – Б. 308-312.
 34. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи: илмий изланиш ва тарихий таълим муаммолари. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари. – Тошкент, 2015. - №1. – Б. 9-23. 15 бет. Ҳаммуаллифликда.
 35. Туркистонда қишлоқ хўжалигининг аҳволи ва ундаги трансформация жараёнларининг матбуотда акс эттирилиши (XIX аср охири – XX аср бошлари). “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва тараққиёт” мавзусидаги академик Яҳё Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” Республика илмий семинари 72-йиғилишининг материаллари. – Самарқанд-Тошкент, 2016. – Б.71-85. (Ҳаммуаллиф Сулаймонов).
 36. Мустақиллик йилларида Гулистон шаҳри иқтисодий инфраструктурасининг ривожланиши. Уструшона буюк ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (антик ва ўрта асрлар даврида)” мавзусида ўтказилган республика илмий-амалий анжумани материаллари.  - Гулистон, 2016. – Б.14-19. 6 бет.
 37. Ўзбекистон шаҳарларида алоқа воситалари ва унинг муаммолари   (1917-1941 йиллар). “Ўзбекистонда фан, таълим, ишлаб чиқариш ва ёшлар тарбияси соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2016, 11 июнь). – Қарши, 2016. – Б.83-85. 3 бет
 38. Туркистон Республикасининг Шарқ давлатлари билан савдо-иқтисодий алоқалари тарихидан (XX аср бошлари) “Хорижий шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Вазирлик миқёсидаги илмийжамалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент, 2016. – Б. 46. (Ҳаммуаллиф Зайниддин).
 39. Фарғона вилояти матбуоти: вужудга келиши, йўналиши ва фаолияти  (XIX аср охири – XX аср бошлари) “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзусидаги IV Республика илмий-назарий анжумани материаллари (Фарғона, 2017 йил 25 май). Фарғона, 2017. - Б.167-173.
 40. Араб мамлакатлари ва Туркистонда даврий матбуот: вужудга келиши, йўналишлари ва фаолияти (XIX аср охири - XX аср бошлари). Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами (Тошкент, 2017 йил 27 май). – Тошкент, 2017. – Б.42-47.
 41. XX асрнинг 20-30 йилларида Фарғона водийси шаҳарлари ва уларни бошқарув масалалари  (республика бошқа шаҳарлари билан қиёсий таҳлил). Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (5 май 2017 й.). – Андижон, 2017. – Б.161-167.
 42. Немис ва турк тилидаги тадқиқотларда Туркистон мухторияти ҳақидаги қарашлар. Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Туркистон мухторияти: конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Тошкент Ислом университети, 2017. – Б.72-83.
 43. Даврий матбуот саҳифаларида Фарғона водийси шифобахш жойлари ва унда даволаниш масалалари (XIX аср охири-XX аср бошлари) “Фарғона водийсининг XVIII-XXI асрлардаги тарихини тадқиқ этишда ёзма босма манбалар ва улардан фойдаланиш муаммолари” халкаро илмий конференция материаллари. 2018 йил 11 май. – Андижон, 2018. – Б.72-76. (Ҳаммуаллиф Р.Ахмедова).
 44. Усмонийлар империяси ва Туркистонга европача тиббиётнинг кириб келиши: қиёсий таҳлил. Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2018. – Б.20-27.
 45. “Туркестанские ведомости” газетасида археологияга оид масалаларнинг ёритилиши. Ўзбек давлатчилиги ва маданияти тарихида жанубий Ўзбекистоннинг ўрни. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Қарши: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, 2018. – Б.92-95. 

Даврий матбуотда чоп этилган мақолалар

 1. Қайси навни маъқул кўришган? / Қишлоқ ҳаёти. 2008. 6 июнь.
 2. Из истории рекламы в Туркестане ( конец XIX – начало XX вв.) // Восток, бизнес, реклама. 2010. №1. С.6-8.
 3. Туман тарихининг мухтасар қомуси. Muhofaza. – Тошкент, 2012. - №98. – Б. 30-31. 2 б. (Ҳаммуаллиф А.Тоғаева).
 4. “Ўзбекистон тарихи” телеканали: мунозара, мушоҳада, таклифлар. Миллий тикланиш. 15 (1013) 2019. 17 апрел, 5-бет. 

Интернет порталидаги мақолалар

 1. Туркистон матбуотида саноат ишлаб чиқариши ҳақидаги маълумотларнинг акс этиши (XIX аср охири – XX аср бошлари) // 08.04.2011.
 2. URL: http://www.ziyonet.uz/files/znuz_195_20110408141132.rar
 3. Даврий матбуотда жадид мактаблари муаммолари (“Туркистон вилоятининг газети” материаллари асосида) // 08. 04. 2011
 4. URL: http://www.ziyonet.uz/files/znuz_195_20110408140646.rar 
 5. Жиззах маданий тарихий обидалари тарихчи нигоҳида. www.jizzax.uz 7 октябрь, 2015.
 6. Health Practices: Turkestan: 19th century to early 20th century (5,521 words) Encyclopedia of Women & Islamic Cultures, General Editor Suad Joseph. Consulted online on 22 August 2017First published online: 2017 http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-women-and-islamic-cultures/health-practices-turkestan-19th-century-to-early-20th-century-COM_002114?s.num=0&s.au=Sanavar+Shadmanova
 7. Sources and Methods: Central Asia: 18th century to early 20th century (9,335 words) in: Encyclopedia of Women & Islamic Cultures, General Editor Suad Joseph. Consulted online on 22 August 2017 First published online: 2017 http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-women-and-islamic-cultures/sources-and-methods-central-asia-18th-century-to-early-20th-century-COM_002112?s.num=1&s.au=Sanavar+Shadmanova(Ҳаммуаллиф G.Sultonova)

Масъул муҳаррирлигида чоп этилган ишлар

 1. Алимова Н. Туркистонда ипакчилик ва унинг иқтисодий ҳаётдаги ўрни (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тошкент: Adabiyot ucqunlari, 2016. – 76 б.
 2. Раззоқова Г. Хоразм халфачилиги санъати тарихи. Тошкент: VneshInvestProm, 2016. – 80 б.
 3. “Садои Фарғона” газетасига тузилган библиографик кўрсаткич (1914-1915 йиллар) / тузувчи Н.Зоитова.Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2017. – 56 б.
 4. “История здравоохранения Туркестанского края в архивных источниках (сборник архивных документов)”. Тошкент: Академнашр, 2019. – 256 б.
 5. Туркистонда тиббиёт: аньана ва инновациялар (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тошкент: Академнашр, 2019. – 232 б.

Профессор С.Б.Шадманова раҳбарлигида ҳимоя қилинган диссертациялар

 1. Алимова Наргизахон Одиловна.Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Ўзбекистонда ипакчиликнинг аҳволи ва трансформация жараёни (1865-1991 йиллар). 2018 йил.
 2. Насиров Бунёд Уралович. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Ўзбекистон аҳолисининг кундалик ҳаётида маиший хизмат тизимининг ўрни (1925-1991 йй.). 2018 йил.

Хорижий илмий стажировкалар

 1. Германиядаги А.Гумбольдт номли Университет (Берлин) ДААД дастури доирасида (2008 йил 1 октябрь – 1 декабрь) (илмий раҳбар проф. Ингеборг Балдауф)
 2. Германиядаги А.Гумбольдт номли Университет (Берлин) ДААД дастури доирасида (2014 йил 1 октябрь – 1 декабрь) (илмий раҳбар проф. Йорг Баберовски) 

Республика грантлардаги иштироки:

 1. XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистонда тиббиёт ва халқ табобати (форс ва туркий тиллардаги тошбосма асарлар, архив ҳужжатлари ва даврий матбуот материалларини тизимлаштириш ва тадқиқ этиш) (2018-ҳ.в.)
 2. XIX-XX аср бошларида ўзбек халқининг интеллектуал-маданий мероси: анъаналар ва трансформация жараёнлари (2017).
 3. Ўзбекистон шаҳарлари тарихи: анъаналар, урбанизация ва трансформация жараёнлари (энг қадимдан ҳозирги давргача) (2013-2016)
 4. Ўзбекистонда диний сиёсат ва конфессиялар тарихи (2009-2012) 
 5. XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро ва Хива хонлиги тарихи (2008-2009)
 6.  Ўзбекистонда тадбиркорликнинг шаклланиш ва ривожланиш тарихи (қадимги даврдан ҳозирги кунгача) (2006-2008).
 7. Ўзбекистон тарихи (1860-1917 йй.) (2003-2007)

Адрес (уй):  100187,  Тошкент,  Мирзо Улуғбек райони, Бинокор кўчаси, 74.

Адрес (иш): 100160,  Тошкент,  Миробод райони, Шаҳрисабз кўчаси, 5.

Тел: (998-71) 233 3870 (иш)

Факс: (998- 71) 233 2825 (иш)

Эл. Почта:shadmanova.sanobar@gmail.com; sanobari@mail.ru