Skip to main content

Аллаева Нигора Ашировна

Аллаева Нигора

Тарих фанлари номзоди

Катта илмий ходим

Маълумоти:

1990-1995 гг. – Термиз Давлат Университети Тарих факультети.

2003-2006 гг. – ЎзР ФА Тарих институти аспирантураси

Илмий даража: Тарих фанлари номзоди (2007, ЎзР ФА Тарих институти).

 

email: allnig_9@mail.ru

Илмий қизиқишлари: Марказий Осиёнинг ўрта асрлар тарихи, Хива хонлигининг ташқи алоқалари, тарихий манбашунослик.

Қайси тилларни билади: ўзбек, рус, инглиз ва форс тиллари

Хорижий давлатларга илмий-тадқиқот сафарлари:

 • Россия ФА Қўлёзмалар институти, Санкт-Петербург (2009);
 • Бонн Университети, Осиё ва Шарқни ўрганиш институти, Германия (2010, 2013); Эрон Миллий кутубхона ва архивлари, Теҳрон (2010, 2011);
 • Австрия ФА Эроншунослик институти, Вена (2011, 2012);
 • Россия Давлат қадимги ҳужжатлар архиви ва Россия империяси ташқи сиёсати Давлат архиви, Москва (2012);
 • Отто-Фридрих номидаги Бамберг Университети, Германия (2013);

Илмий нашрлари

 1. §5. Внешне-политические связи Хивинского ханства. - С. 301-315 (в соавторстве с проф. Х. Гуломов) / История Узбекистана (XVI – первая половина XIX в.) Toм 4. Ташкент: Фан АН РУз. - 2012. 775 с.
 2. Ўрта Осиё халқлари этник тарихи ва минтақада юз берган демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIXаср биринчи ярми). Тошкент, 2011, 120 б. (в соавторстве с Г. Султанова, Ш. Махмудов).
 3. Ўзбек хонликлари тарихшунослигиОлий ўқув юртлари талабалари учун методик қўлланма. - Тошкент, 2011. - 90 б. (в соавторстве с З. Илхомов, В. Ишкувватов).
 4. Хива хонлиги ва Усмонийлар ўзаро алоқалари тарихидан // Республика ёш олимларининг анъанавий иккинчи илмий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2010, май. - Б. 223-227.
 5. The role of Khiva-Iranian interrelations in ethno-cultural processes in Central Asia (the 16th-19th centuries) // Int’l Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference which will be held in Bad Hofgastein, Austria (May 30 - June 3, 2010).http://www.internationaljournal.org(в формате CD).
 6. Аллаева Н. Ризоқули Хидоят ва унинг “Хоразм сафарномаси” / Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари: ёндашувлар ва асосий йўналишлари. Республика ёш олимлар биринчи илмий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент. 2009. – Б. 233-237.
 7. The main factors, stages and directions of relations of Central Asian states with Safavid Iran in the 16-18 centuries // Int’l Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference which will be held in Gottenheim, Germany (November 9-13, 2009).http://www.internationaljournal.org
 8. Caravan roads’ role in relations between Central Asia and Middle Eastern countries // The International Congress on Persian Gulf May 19-21, 2009 - Tehran, Iran / www.irfo@iranologyfo.com
 9. Хива – Эрон ўзаро алоқаларининг этномаданий жараёнларга таъсири (XVI – XIX асрлар) // Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллудининг 525 йиллигига бағишланган республика ёш олимлар илмий тўплами. Тошкент: 2008. - Б. 13-15
 10. IlluminationKhiva-TurkmenrelationsintheTurkicandPersianmanuscripts (16-19thcent.) // Culturalheritage - a source of history, cultural and spiritual revival of the world. Collection of the international scientific conference. - Ashgabad. 2008. – P. 320.
 11. Взаимосвязи Хивинского ханства с Ираном вXVI-XVIII вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент, 2007, 29 с.
 12. Хива хонлиги аҳолиси этник таркибининг айрим манбаларда акс этиши // Ўзбекистон этнологияси долзарб муаммолари мавзусидаги IV Республика илмий-назарий конференция материаллари. – Тошкент-Наманган, 2007. – Б. 91-96.
 13. Хива хонлиги ва Эрон ўртасидаги савдо алоқалари тарихидан // O’zbekiston tarixi. – 2007. – № 1. – Б. 67-74.
 14. Шарқ билан Ғарбни туташтирувчи воҳа // Мозийдан садо. – 2006. – № 4. – Б. 19-21. (ўзбек, рус, инглиз тилларида).
 15. Ўзбек дипломатияси тарихидан (Хива-Эрон алоқалари мисолида) // Фалсафа ва ҳуқуқ. – 2006. Махсус сон. – Б. 72-74.
 16. Абулғозихон ҳақида яна бир сўз // Имом ал-Бухорий сабоқлари. – 2006. – № 3. – Б. 229-231.
 17.  “Нома-йи оламоро-йи Аббосий” манба сифатида // Ҳ. Сулаймонов номли Республика ёш манбашунослари ва матншуносларининг илмий анжумани материаллари. – Тошкент, 2006. – Б. 14-16.
 18.  Ҳунармандчилик ишлаб чиқариши – ўрта аср шаҳарлари тараққиётининг асосий омили. (Хоразм шаҳарлари мисолида) // Хоразм Маъмун академиясининг 1000 йиллигига бағишланган ёш олимларнинг халқаро конференцияси тезислари тўплами. – Урганч, 2006. – Б. 327-328.
 19. Хива хонлиги ва Эрон ўртасидаги дипломатик алоқалар тарихидан (XVI-XVIII асрлар) // Халқаро муносабатлар.  – 2005. – № 3. – Б. 85-90.
 20.  Хива хонлиги ва Эрон ўртасидаги ўзаро алоқаларнинг манбаларда ёритилиши (XVI-XVIII асрлар) // Академик У. Каримов номидаги ёш шарқшунослар илмий конференцияси тезислари. – Тошкент, 2005. – Б. 53-58.
 21.  Ўрта асрларда Хива хонлиги аҳолиси таркиби ва унга этнодемографик жараёнларнинг таъсири // Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар (халқаро конференция материаллари).  1-қисм. – Тошкент, 2005. – Б. 15-18.

Илмий конференциялардаги маърузалар:

1.Some documentary sources on the history of the relationship of Central Asian Khanates (in the example of the Khanate of Khiva) // Presentation in the XII Biennial Conference of The European Society for Central Asian Studies (ESCAS). The University of Cambridge, UK, September 20-22, 2011.

2. Хива хонлиги ташқи муносабатларига доир айрим ҳужжатлар // Яҳё Ғуломов номидаги Республика илмий семинари. – Самарқанд, 2011, 25 февраль.

3.Хоразм тарихшунослик мактабининг шаклланиши ва тараққиёт босқичлари // Ўзбекистонда тарих фани: 20 йилдан сўнг. Анъанавий бешинчи Республика тарихшунослик ўқишлари, 15-16 Апрель, 2010.

4.Мирзо Улуғбекнинг ўрта асрлар тарихнавислик фанининг ривожидаги роли ва ўрни // “Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси” мавзусидаги халқаро илмий конференция. – Самарқанд, 2009, 9-11 июнь.

5.Ўрта асрлар ижтимоий-сиёсий ҳаётида аёлларнинг ўрни // “Аёллар ва ижтимоий ҳимоялаш: тарих ва бугун” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. - Тошкент, 2007, 7 Август.