Skip to main content

Bosh sahifa / Bo'limlar / Ўрта асрлар даври тарихи бўлими

Ўрта асрлар даври тарихи бўлими

Бўлим 1943 йил ЎзР ФА Тарих институти ташкил топиши билан бир вақтда шаклланган. 1977 йилгача бўлимга академик Яҳё Ғуломов раҳбарлик қилган.Кейинчалик бўлимнинг кенгайиши, шунингдек, ҳам илмий, ҳам ташкилий жиҳатдан ривожланиши, айниқса ёш кадрлар билан таъминланишида т.ф.д. проф. Р.Г. Мукминова, т.ф.д. Э.Э.Каримов, т.ф.д., проф. Г.А.Агзамова, т.ф.д. А. Отахўжаев ҳамда т.ф.д., проф. Д.А. Алимоваларнинг хизматлари катта бўлди.

Бўлимда нафақат Ўзбекистон, балки Марказий Осиё тарихининг ўрта асрлар даври долзарб масалалари, жумладан “аграр муносабатлар”, “шаҳарлар тарихи”, “ҳунармандчилик ва савдо”, “халқаро муносабатлар” тарихи юзасидан кенг миқёсли илмий тадқиқотлар олиб борилади. Ушбу тадқиқотлар нодир манбалар, қўлёзма асарлар ва архив ҳужжатларини, шунингдек археологик ва этнографик маълумотларни синчиклаб ўрганиш орқали амалга оширилмоқда. Бугунги кунга қадар бўлим ходимлари томонидан тайёрлаб, чоп этилган нашрлар орасида Ўзбекистоннинг йирик тарихий марказлари бўлмиш Бухоро, Самарқанд, Тошкент ва бошқа шаҳарларнинг ўрта асрлар тарихини ёритувчи асарлар алоҳида ўрин тутади.

     Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик йилларида бўлим ходимлари учун хорижий олимлар билан ҳамкорлик қилишнинг кенг имкониятлари пайдо бўлди. Хусусан, проф. Р.Г. Мукминова ва т.ф.д. Э.Э. Каримовлар ЮНЕСКО томонидан чоп этилган кўп томлик “Марказий Осиё цивилизацияси тарихи” номли фундаментал тадқиқотнинг асосий  муаллифларидан бири ҳисобланадилар. Бугунги кунда бўлимда 3 нафар етакчи илмий ходим, 5 нафар катта илмий ходим ва 1 нафар кичик илмий ходим, шунингдек 1 нафар к.и.х., стажер-тадқиқотчи ва 3 нафар стажер-тадқиқотчи-изланувчи фаолият олиб бормоқда.

                                                                                                                                

 

 

Бўлимнинг режавий илмий лойиҳалари:

 

2000–2002 йй.: XVI-XIX аср бошларида ўзбек халқи давлатчилиги тарихи (ёзма манбалар асосида).

2000–2002 йй.: Илк ўрта асрларда ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи (V-VIII асрлар).

2003-2005: Ўзбекистоннинг тарихий географияси (V –XII аслар).

2003–2007 йй.: Ўзбекистон тарихи (XVI - XIX аср биринчи ярми) IV жилд.

2006-2008 йй.:  Ёзма манбаларда Марказий Осиё халқларининг этник тарихи ва этно-интеграцион жараёнларнинг акс этиши. (XVI - XIX асрлар).

2007-2011 йй.: XVI - XIX аср биринчи ярми халқаро муносабатлар тизимида Ўзбекистоннинг тутган ўрни.

2009 – 2011 йй.: “X – XIX асрлар Ўрта Осиё тарихини ўрганишда “Сафарнома”ларнинг ўрни”.

2012 – 2014 йй.: Ўзбекистон давлатчилиги тизимида дипломатик институтлар: тараққиёт босқичлари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари (V-XIX аср биринчи ярми).

 

Бўлимнинг асосий нашрлари:

 

 1. История народов Узбекистана. Т. 2. – Ташкент, 1947;
 2. История народов Узбекистана. Т. 1. – Ташкент, 1950.
 3. История народов Узбекистана. – Ташкент, 1967.
 4. История Узбекистана: XVI – первая половина XIX в. – Ташкент: Фан, 2012.
 5. Гулямов Я., Кадирова Т., Мукминова Р., Мухамеджонов А., Набиев Р., Зияев Х. История Самарканда. Т. 1. – Ташкент, 1969.
 6. История Ташкента. С древнейших времен до победы февральской буржуазно-демократической революции. – Ташкент, 1988.
 7. История Бухары с древнейших времен до наших дней. – Ташкент, 1976.
 8. Чехович О.Д. Бухарские документы XIV века. – Ташкент: Наука, 1965.
 9. Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в  XVI в. – Ташкент, 1976.
 10. Мукминова Р.Г. Социальная дифференциация городов Средней Азии конца XV- XVI вв. – Ташкент, 1985.
 11. История Узбекистана. Т. III. – Ташкент, 1993.
 12. Амир Темур жаҳон тарихида. – Ташкент, 1996.
 13. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Ташкент, 1996.
 14. Хабибуллаев Н. Ўрта Осиёда қоғоз ишлаб чиқариш тарихии – Ташкент, 1992.
 15. Агзамова Г. Сўнгги ўрта аср Ўрта осиё шахарлари–ҳунармандчилик ва савдо маркази. – Ташкент: Ўзбекистон, 2000.
 16. Каримов  Э. Ясавия и ходжагон-накшбандия: история реальная и вымышленная. – Ташкент: Узбекистан, 2000.
 17. Каримов  Э. Хўжа Аҳрор (ҳаёти ва фаолияти). Тошкент: Маънавият, 2003. (5 б.т.)
 18. Каримов Э. «Регесты казийских документов и ханских йарлыков Хивинского ханства XVII – начала XX вв.», Ташкент: Фан, 2007.
 19. Каримов Э.Э. Кубравийский вакф XVII-XIX вв.: письменные источники по истории суфийского братства Кубравийа в Средней Азии.  – Ташкент, 2008.
 20. Отахўжаев А. Суғднинг буддавий фалсафий-ахлоқий ёзма меросидан / Қадимги ёзма ёдгорликлар. – Тошкент: Ёзувчи, 2000. (М.Исҳоқов билан ҳаммуалифликда)
 21. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: Art-flex, 2010. – 219 б.
 22. History of civilizations of Central Asia. Vol. IV. (Part I) UNESCO – Paris. 2000. vol. IV. (Part II). -2000. vol. V. – 2003.
 23. Гуломов Х.Г. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII – первой половине XIX века. – Т., 2005.
 24. Гуломов Х.Г. Средняя Азия и Россия: истоки формирования межгосударственных отношений  – Т., 2005.
 25. Ғуломов Х.Ғ. Ўрта Осиё ва Россия (XVIII аср бошида давлатлараро муносабатларнинг шаклланиши) – Т., 2007.
 26. Султонова Г.Н. Связи Бухарского ханства с Казахским и Яркендским ханствами во второй половине XVI века. / Автореф. … канд.истор.наук. – Ташкент, 2005. – 28 с.
 27. Хидирова Н.У. Место и роль Ходжа Мухаммада Порсо в развитии тариката Ходжагон-Накшбандийа (конец XIV – начало XVвека). Автореф. … канд.истор.наук – Ташкент, 2006. – 28 с.
 28. Аллаева Н.А. Взаимосвязи Хивинского ханства с Ираном    в XVI – XVIII вв. Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2007. – 30 с.
 29. Махмудов Ш.Ю. Система административного управления в Кокандском ханстве (1709 – 1876 гг.). Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2007. – 30 с.
 30. Атаджанова Д.Ш. Историография ремесленного производства Бухарского ханства XIX в. (на основе изучения литературы и ремесленных  уставов «рисола». Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2008. – 29 с.
 31. Таниева Г. Место Карши в политической, социально-экономической жизни Бухарского эмирата  (вторая половина XVIII – первой половина XIX в.) Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2008. – 29 с.
 32. Кулдашев Ш.Т. Политические, экономические и культурные связи между Кокандским ханством и Восточным Туркестаном (XVIII - cep. XIX вв.). Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2009. – 30 с.
 33. Тураева С.Р. История ремесла Хивинского ханства во второй половине XVIII – 70-х годах XIX века. Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2009. – 30 с.
 34. Дутураева Д.Ш. Центральная Азия в период правления каракитаев (вторая четверть XII – начало XIII ВВ.). Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2010. – 28 с.
 35. Мамадалиев Х.М. Этническое положение в Средней Азии в IX - XII вв.
  (на основе материалов арабоязычных источников). Автореф. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2010. – 29 с.
 36. Ўрта Осиё халқлари этник тарихи ва минтақада юз берган демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIXаср биринчи ярми). Тошкент, 2011, 120 б. (Г. Султанова, Н. Аллаева, Ш. Махмудов).
 37. История Узбекистана (XVI – первая половина XIX в.) Toм 4. Ташкент: Фан АН РУз. - 2012. 775 с.