Skip to main content

Убайдуллаева Барно Машрабжоновна

Тарих фанлари номзоди

Катта илмий ходим

e-mail:barnomashrab@mail.ru 

Лавозими Катта илмий ходим

Маълумоти 1991 й. ТошДУ тарих факультети.

Илмий даражаси Тарих фанлари номзоди (2002, ЎзР ФА Тарих институти).

Қизиқиши Этнология. Этнопсихология, этносоциология, бола социализацияси, бола тарбияси

Асосий нашрлари:

 1. Ўзбекларнинг ёш авлод тарбияси борасидаги анъаналари ва замонавийлик // Тошкент. 2010. 20 б.т.
 2. Этнологияда этнопсихологиянинг ўрни // Ўзбекистон этно-логияси: янгича қарашлар ва назарий методологик ёндош-увлар. Тошкент-2004. Б.  60-67.
 3. Этнопсихологик қиёфа ҳақида баъзи мулоҳазалар // Марказий Осиёда анъанавий ва замо-навий этномаданий жараёнлар. 1-қисм. Тошкент-2005. Б.56-64.
 4. Этнологияда болалар социализацияси масаласи // O’zbekiston tarixi. -2007, №.1 Б. 57-66.
 5. Миллий характерни шакллантирувчи энг муҳим омил // Жамият ва бошқарув.  2007. № 1.   Б.33-35.
 6. Ўғил бола тарбияси билан боғлиқ анъаналар // Имом ал-   Бухорий сабоқлари. 2007. № 1.   Б. 59-61.
 7. Урбанизация жараёнларининг ижтимоий муносабатлар ва ёш авлод тарбиясига таъсири // Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари:  тарих ва ҳозирги  замон. Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Т.  2007.  Б.85-88.
 8. Этнологияда этнопедагогиканинг ўрни // Ўзбекистон этнологи-ясининг долзарб муа-ммолари. Республика илмий-назарий конф-еренцияси материал-лари. Тошкент-Наманган,   2007.    Б. 38-43.
 9. Болалар социализациясига доир айрим терминларнинг  таҳлили // Фалсафа ва хуқуқ. 2008,   № 1. Б. 25-28.
 10. Ўзбек оиласида фарзанд тарбияси масалалари //  O’zbekiston tarixi. -2008, №.4 Б. 26-35.
 11. Исломда ота-она ва фарзандлар  ўртасидаги муносабатлар //  Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2008. № 3.   Б. 225-228.
 12. Традиционное воспитание детей у узбеков // Культурное наследие – ресурс инновацион-ного развития // IX Конгресс этнографов и антрополоов России –Петрозаводск– 2011