Skip to main content

Пайзиева Муқаддас Хабибуллаевна

Тарих фанлари номзоди

Катта илмий ходим

e-mail: m.payzieva@mail.ru

Лавозими Катта илмий ходим

Маълумоти 1994 й. ТошДу тарих факультетини тамомлаган.

Илмий даражаси тарих фанлари номзоди (ЎзР ФА Тарих институти, 2009 й.) 

Илмий қизиқиши Этнология. Ҳаёт цикли маросимлари, эътиқодлар, дин, бола тарбияси, оила, байрамлар

Асосий нашрлари

  1. Оилавий маросимлар // Тошкент маҳаллалари: анъаналар ва замонавийлик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – Б. 173-214. (хаммуаллифликда)
  2. Тошкент шаҳри ўзбеклари анъанавий дафн ва мотам маросимлари ҳақида айрим мулоҳазалар // Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. – Тошкент, 2004. – Б. 216-222.
  3. Ўзбекларнинг мотам маросими хусусиятлари (Тошкент маҳаллалари мисолида) // Ozbekiston tarixi. – Тошкент, 2005. - №2. – Б.64-72.
  4.  Мотам маросимининг айрим жиҳатлари (йиғи-йўқлов мотиви хусусида) // Марказий Осиёда анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. 2- қисм. – Тошкент, 2005. – Б. 43-50.
  5.  Ўзбекларда таъзия маросимлари: аналогик ва қиёсий таҳлили // Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари. – Тошкент-Наманган, 2007. – Б. 244-249.
  6.  Ўзбекларнинг ўлим билан боғлиқ эътиқодлари // Ўзбек маросим фольклорини ўрганишнинг янгича тамойиллари мавзуидаги Республика илмий-назарий конференция материаллари. –Навоий. 2007.– Б. 52-56.
  7. Тошкент шаҳри ўзбекларининг мотам маросимларини ўрганиш муаммолари // Республика ёш олимлар илмий тўплами. – Тошкент, 2008. –Б.71-72.
  8. Тошкент шаҳри ўзбеклари оилавий маросимларида жамоа анъаналарининг ўрни // Ozbekiston tarixi. – Тошкент, 2008. - №2. – Б. 70-77.
  9. Ўлим ва руҳ ҳақидаги фалсафий-тарихий тасаввурлар // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2009. - №1. – Б. 28-29.
  10. Тошкент шаҳри хилхоналари тарихидан – Этнос ва маданият: анъанавийлик ва завмонавийлик. – Тошкент, 2010. – Б. 235-240.