Skip to main content

Хўжахонов Исмоилжон Мансурович

Хўжахонов Исмоилжон

Тарих фанлари номзоди

Катта илмий ходим

e-mail: Khujahonov@mail.ru   ismoilxon@yahoo.com

Лавозими Катта илмий ходим

Маълумоти1999 й. – ФарДУ тарих факультети бакалаври, 2001 й. – ЎзМУ   тарих факультети магистри

Илмий даражаси Тарих фанлари номзоди (2007, ЎзР ФА Тарих институти).

Илмий қизиқиши Этнология. Этномаданий идентиклик, ўзбеклар моддий маданияти трасформацияси.

Асосий нашрлари:

  1. XIX-XX аср бошларида Фарғона водийси аҳолиси идентиклигининг баъзи жиҳатлари // “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзусидаги иккинчи республика илмий анжумани матераллари. – Фарғона. 2012. – Б. 180-184.
  2. Современное жилище // Узбеки / отв. Ред. З.Х. Арифханова, С.Н. Абашин, Д.А. Алимова ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т истории АН Республики Узбекистан. – М.: Наука, 2011. – С. 256-264.
  3. Этник алоқаларнинг анъанавий турар жойларда акс этиши // Ўзбекистон халқларининг ўзаро этник ва маданий алоқалари. Т. 2011. Б. 64-86.
  4. ХХ асрда ўзбек халқи анъанавий турар жойлари трансформацияси // З.М.Бобур таваллудининг 525 йиллигига бағишланган Республика ёш олимлар илмий конференцияси тўплами. – Т. 2008. – Б. 117-118.
  5. Фарғона водийси чорвадор овулларининг этноҳудудий хусусиятлари // Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Наманган. 2007. Б. 147-152.
  6. Фарғона водийсида ярим ўтроқ аҳоли доимий уй-жойлари трансформациясининг баъзи жиҳатлари // Ўзбекистон тарихи. 2006. № 1. – Б.58-65.