Skip to main content

Давлатова Саодат Тилевбердиевна

Давлатова Саодат

Тарих фанлари номзоди

Катта илмий ходим

E-mail saodatdavlatova@yandex.ru

Лавозими Катта илмий ходим

Маълумоти 1993 й. ТошДУ Тарих факултети

Илмий даражаси Тарих фанлари номзоди (2006, ЎзР ФА Тарих институти)

Илмий қизиқиши Моддий маданият, Қашқадарё кийимлари ва тақинчоқлари. Ўзбек миллий ҳунармандчилиги тарихи ва трансформацияси.

Асосий нашрлари:

 1. Қашқадарё миллий кийимлари: анъанавийлик ва замонавийлик. Т. “Янги аср авлоди”. 2006. 177 бет. (монография).
 2. Ўзбек халқи анъанавий кийимларини ўрганиш муаммолари борасида айрим мулоҳазалар // O’zbekiston tarixi. 2005. №2. Б. 52-63.
 3. Анъанавий кийим-кечакларнинг ўрганиш тарихидан // Ўзбекистон фани: ютуқлар ва ривожланиш муаммолари. Илмий тўплам. Т., 2006. 239-246 бетлар.
 4. Қашқадарё воҳасида мато ишлаб чиқариш анъаналари (ХIХ аср охири ХХ аср бошлари) // O’zbekiston tarixi. 2006. № 2-3. 48-59 бет.
 5. Қадимги  Нахшабда мато ишлаб чиқариш чиқариш анъаларига доир тарихий маълумотлар // Қарши шаҳрининг жаҳон цивилизацияси тарихидаги ўрни. Халқаро конференция.Қарши-Тошкент. 2006.194-200 бетлар.
 6. Тошкент ҳунармандчилиги тарихидан // O’zbekiston tarixi.2008. № 2.
 7. Қашқадарё воҳаси ўзбекларининг маросим кийимлари ва улар билан боғлиқ урф-одатлар // Ижтимоий фикр. 2008. №2.148-155 бет.
 8. Миллий кийимлар инновацияси ва этномаданий ўзгаришлар тарихидан // Фалсафа ва ҳуқуқ.2008. №4. 59-60 бетлар.
 9. Совет даври ижтимоий ислоҳатлар шароитида анъанавий ҳунармандчилик // O’zbekiston tarixi. 2011. №4.
 10. Анъанавий миллий ҳунармандчиликда рамзлар семантикаси // "Ўзбекистон ҳудудида кечган этномаданий муносабатлар ва унинг давлатчиликнинг ривожланишидаги ўрни" мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси. 2012. 25 май. Урганч.
 11. Х1Х аср иккинчи ярми ХХ асрда Фарғона водийси ҳунармандчилиги ҳолати // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. республика илмий конференция материаллари. Фарғона. 2012. 25 май. 223-229 бетлар.