Перейти к основному содержимому

Исматова Наргиза Адхамовна

Якубов Кахрамон

младший научный сотрудник

Научные интересы:

История Бухарского эмирата (2-ой половины XIX – начало ХХ века)

Вакфное хозяйство Бухарского эмирата (2-ой половины XIX – начало ХХ века)

e-mail: nargis5525@mail.ru

Основные публикации:

1. XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухоро амирлигидаги вақф мулклари (ЎзР МДА жамғармалари мисолида) / ”Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш олимлар тадқиқотларида: асосий йўналишлар ва ёндашувлар” мавзуидаги Республика ёш олимларининг илмий конференцияси материаллари тўплами. - Тошкент, 2010.
2. Тарихий тадқиқотларда вақф ҳужжатларидан фойдаланиш масалаларига доир / “Тарих фани ва архив иши: интеграция муаммолари” мавзуида академик Я.Ғ.Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” Республика илмий семинари материаллари тўплами. - Тошкент, 2010.
3. XIX аср охири ХХ аср бошидаги рус муаллифлари тадқиқотларида Туркистондаги вақф масалалари. Республика ёш олимлар илмий тўплами. - Тошкент, 2011. - 48-51-б.