Перейти к основному содержимому

Давлатова Саодат Тиловердиевна

Давлатова Саодат

Кандидат исторических наук
Старший научный сотрудник

E-mail saodatdavlatova@yandex.ru   

ДолжностьСтарший научный сотрудник

Образование1993 г. факультет истории ТашГУ

Ученая степеньКандидат исторических наук (2006, институт Истории АН РУз)

Научные интересы Материальная культура, одежда и украшения Кашкадарьинского региона

Основные публикации

 1. Қашқадарё миллий кийимлари: анъанавийлик ва замонавийлик. Т. “Янги аср авлоди”. 2006. 177 бет. (монография).
 2. Ўзбек халқи анъанавий кийимларини ўрганиш муаммолари борасида айрим мулоҳазалар // O’zbekiston tarixi. 2005. №2. Б. 52-63.
 3. Анъанавий кийим-кечакларнинг ўрганиш тарихидан // Ўзбекистон фани: ютуқлар ва ривожланиш муаммолари. Илмий тўплам. Т., 2006. 239-246 бетлар.
 4. Қашқадарё воҳасида мато ишлаб чиқариш анъаналари (ХIХ аср охири ХХ аср бошлари) // O’zbekiston tarixi. 2006. № 2-3. 48-59 бетлар.
 5. Қадимги  Нахшабда мато ишлаб чиқариш чиқариш анъаларига доир тарихий маълумотлар // Қарши шаҳрининг жаҳон цивилизацияси тарихидаги ўрни. Халқаро конференция.Қарши-Тошкент. 2006.194-200 бетлар.
 6. Тошкент ҳунармандчилиги тарихидан // O’zbekiston tarixi.  2008. № 2.
 7. Қашқадарё воҳаси ўзбекларининг маросим кийимлари ва улар билан боғлиқ урф-одатлар // Ижтимоий фикр. 2008. №2.148-155 бетлар.
 8. Миллий кийимлар инновацияси ва этномаданий ўзгаришлар тарихидан // Фалсафа ва ҳуқуқ.2008. №4. 59-60 бетлар.
 9. Совет даври ижтимоий ислоҳатлар шароитида анъанавий ҳунармандчилик // O’zbekiston tarixi. 2011. №4.
 10. Анъанавий миллий ҳунармандчиликда рамзлар семантикаси // "Ўзбекистон ҳудудида кечган этномаданий муносабатлар ва унинг давлатчиликнинг ривожланишидаги ўрни" мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси. 2012. 25 май. Урганч.
 11. Х1Х аср иккинчи ярми ХХ асрда Фарғона водийси ҳунармандчилиги ҳолати // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. республика илмий конференция материаллари. Фарғона. 2012. 25 май. 223-229 бетлар.