Skip to main content

Ziyayeva Dono Hamidovna

Ziyayeva Dono

Doctor of Historical Science

Head of Grant

Head of the department

Research interests:

Foreign researchers, memories of Central Asian emigrants and European travellers about the history of  Central Asia (19th-20th Centuries),

The repressive policy of the Soviet government  in Uzbekistan and its consequences,

National movements in Central Asia in 1916-1924.

Military history of Central Asia in the Russian and Soviet colonial period.

The religious situation, relationships and politics in Central Asia in the Russian and Soviet colonial period.

History of entrepreneurship.

History of Bukhara Emirate and Khiva Khanate at the end 19th and the beginning of 20th Centuries.

ziyodono@yahoo.com

ИЛМИЙ ИШЛАР РЎЙХАТИ

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ
Д.И.Н., ПРОФЕССОР Д.Х. ЗИЯЕВОЙ

 

МОНОГРАФИЯЛАР

МОНОГРАФИИ

 

Коллектив монография

 1. Очерки истории формирования и развития предпринимательства в Узбекистане. [отв. ред. Д.Х. Зияева] Ташкент, 2011.
 2. Ўзбекистонда ҳарбий ишлар тарихидан (энг қадимги даврлардан ҳозиргача) / Коллектив монография. Масъул муҳаррир: Д.Зияева. - Тошкент, 2012. –256 б.
 3. Харезм в истории государствености Узбекистана. (в соавторстве) (Отв. ред.: акад. Э.Ртвеладзе и д.и.н., проф. Д.Алимова). Тошкент, 2014.
 4. Божхона иши тарихи. [Масъул мухаррир: С.С. Гулямов] – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2016. – 220 б.
 5. Зияева Д.Ҳ. Советская и современная историография восстания 1916 г. в Узбекистане // Восстания 1916 г. в Азиатской России: неизвестное об известном. Коллективная монография – Москва.: Русский импульс, 2017. – 528 ст.
 6. Зияева Д.Ҳ. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти. Коллектив монография. [Масъул мухаррир Д.Х. Зияева] Тошкент, 2017.
 7. Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий тадқиқот ва экспедициялар [Масъул муҳаррир т.ф.д., профессор Д.Ҳ.Зияева] – Тошкент: «Академнашр», 2018. 385 б.

Муаллифлик монографияси

 1. Зияева Д.Х. Туркистонда миллий озодлик ҳаракати. Тошкент, 1999.
  87 б.
 2. Зияева Д. XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошида Ўзбекистон шаҳарлари. Тошкент, 2014. 318 б.
 3. Зияева Д. Ўзбекистон шаҳарлари XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошида. Тошкент, 2017. 350 б. 

дарсликлар

учебники 

 1. Жахон тарихи (I Том, 1-қисм). – Тошкент: “Наврўз”, 2018. – 260 б.

Манбалар ва ҳужжатлар нашри

публикация источников и СБОРНИК документов 

 1. Зияева Д.Ҳ. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия (1860-1917 йиллар). (масъул мухаррир: т.ф.д., проф. Д.Х.Зияева) 4 жилд. 1-қисм. Тошкент, Наврўз, 2014. 501 б.
 2. Зияева Д.Ҳ. Ўзбекистонда илм-фан тарихига оид манбалар (XIX – XX аср бошлари).. Кўрсаткичли библиография. [Масъул мухаррир Д.Ҳ. Зияева]. Тошкент, 2017.
 3. Ўзбекистонда интеллектуал мерос тарихига оид манбалар (XIX-XX аср бошлари)”. – Тошкент: “Adabiyot uchqunlari”, 2018. – 261 бет. 

Илмий анжуман материаллари

материалы науных конференции 

 1. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Тошкент шахридаги номусулмон диний конфессиялар // Тошкент шахрининг 2200 йиллигига багишланган халкаро илмий анжуман материаллари. Тошкент, 2009.
 2. Зияева Д. .XIX аср охири XX аср бошида Фаргона водийсида анъанавий халк томошалари  трансформацияси // Фаргона водийси тарихи замонавий  тадкикотларда. Илмий анжуман материаллари. Фаргона, 2009. Б.
 3. Зияева Д. История медицины в Туркестане // Социальная жизнь ва Центральной Азии в начале ХХ века. Материалы международной конференции. Самарканд. 2009.
 4. Зияева Д. Хива хонлигида XIX аср охири – XX аср бошидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар. Я. Ғуломов номидаги Республика илмий семинари материаллари. Хива, 2009.
 5. Зияева Д. Европа сайёҳлари хотираларида Туркистондаги ишлаб чиқариш ва савдо-сотиқ масалалари / Историографические чтения, Т., “Фан”, 2010 180-186-бетлар.
 6. Зияева Д. XIX аср охири – ХХ аср бошларида Фарғона водийсида анъанавий халқ томошалари / Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумида этнологларнинг V Республика илмий конференцияси материаллари. Тошкент. Фан. 2010. 
 7. Зияева Д. Тарихий манбаларнинг турлари ва даврий хусусиятлари // Ўзбекистон тарихи манбашунослиги масалалари. Т., 2010. Б. 4-5.
 8. Зияева Д. Архив манбашунослигини ривожлантириш масалалари // Тарих фани ва архив иши: интеграция муаммолари. Академик Я.Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” республика илмий семинари материаллари тўплами. Тошкент. Фан. 2010. Б.88-92.
 9. Зияева Д. Народные театры в Туркестане: традиции и трансформации. // Халқаро илмий анжуман материаллари. Самарканд, 2010
 10.  Зияева Д. Гандимиён сулҳи ва унинг сиёсий, иқтисодий асоратлари // Илм сарчашмалари, 6-сон. Урганч, 2010. Б. 41-45.
 11. Зияева Д. ХХ аср бошида Бухоро ва Хива хонликларида анъанавий халқ томошлари / Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги ҳолат. Илмий тўплам. Тошкент, 2011. Б. 128-134.
 12. Зияева Д. Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати: тарихшунослик ва манбашунослик масалалари. // Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши, сабаблари ва фожеали оқибатлари. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2012.
 13. Зияева Д. Хорижий сайёҳлар Туркистон шаҳарлари ҳақида. // Ўрта Осиёда тарих фанида тарихшунослик, манбашунослик масалалари” мавзусидаги конференция материаллари. - Тошкент, 2012.
 14. Зияева Д. Мустамлака шароитида Фарғона водийси шаҳарларидаги маъмурий ҳудудий ва сиёсий ўзгаришлар // Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012
 15. Зияева Д. Қадимги давлатларда илк тарихий маълумотлар ва асарлар. / Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент, 2013. 102-106-б.
 16. Зияева Д. Мустамлака шароитида Фарғона водийси шаҳарларидаги маъмурий - ҳудудий ва сиёсий ўзгаришлар // Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012.
 17. Зияева Д. Хорижий сайёҳлар Туркистон шаҳарлари ҳақида // Ўрта Осиёда тарих фанида тарихшунослик, манбашунослик масалалари” мавзусидаги конференция материаллари. - Тошкент, 2012.
 18. Зияева Д.Ҳ Тошкент шаҳар инфраструктураси тараққиётида маданият ва истироҳат боғларининг ўрни // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари – Тошкент, 2015. – Б. 22-26.
 19. Зияева Д. Ўзбекистонда тарих фани ва архив ишининг интеграцияси масалалари. “ЎзР МДАнинг манбашунослик соҳаси ривожидаги роли: 2015 йилда ҳамкорликда бажарилган нашрлар семинар тақдимоти”. Тошкент, 2016.
 20. Зияева Д. Ўзбекистон шаҳарларига оид янги тадқиқотлар. ТДПУнинг “Тарих, таълим ва тадқиқотларнинг долзарб масалалари” илмий-амалий семинари. 2016 йил 16 март., Тошкент 2016.
 21. Зияева Д.Х. XIX аср охири - XX аср бошларида Бухоро амирлигидаги урбанизация жараёнлари // “Уструшона буюк ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларни ривожлантиришдаги ўрни (антик ва ўрта асрлар даврида)” мавзусида ўтказилган республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон., 2016. Б. 10-14.
 22. Зияева Д.Х. Ўзбекистонда замонавий шаҳар посёлкалари тарихидан // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари республика илмий конференция материаллари. СамДУ, 2-қисм . 2016. Б. 60-61.
 23. Зияева Д. Фарғона водийси ХХ аср бошидаги  статистик тадқиқотларда (“Ежегодник Ферганской области” асосида) // “Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда” мавзусидаги IV Республика илмий-назарий анжумани материаллари (Фарғона, 2017 йил 25 май). Фарғона, 2017. Б.143-147.
 24. Зияева Д. 19-20 аср бошларига оид хорижий тадқиқотларда Ўзбекистон тарихи масалалари // Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами (Тошкент, 2017 йил 27 май). – Тошкент, 2017. – Б.37-42.
 25. Зияева Д.Х. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳаси шаҳар маданияти ва урбанизация жараёнлари // академик Яҳё Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” 74-йиғилиши. Хива, Урганч. – 2017 йил 17-19 май.
 26. Зияева Д.Х. Ўзбекистонда интеллектуал мерос тарихига оид манбалар // “Моддий маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар” илмий мақолалар тўплами. 10-китоб. Тошкент, 2018. 10-17-бетлар.
 27. Зияева Д.Х. XIX-ХХ аср бошларида Ўзбекистон ҳудудида хорижий тадқиқотчилар ва тадқиқотлар // “Хорижий шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари” илмий амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент, 2018. 49-51-бетлар.
 28. Зияева Д.Х. «Садои Фарғона» саҳифаларида табиий, тиббий ва иқтисодий муаммолар ҳақидаги қарашлар // “Фарғона водийсининг XVIII –XXI асрлардаги тарихини тадқиқ этишда ёзма, босма манбалар ва улардан фойдаланиш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий конференция материаллари. Андижон, 2018. 115-120-бетлар.
 29. Зияева Д.Х. “Туркистон тўплами” саҳифаларида илмий тадқиқотларга оид маълумотлар // XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Тошкент, 2018. 289-293-бетлар.
 30. Зияева Д.Х. XIX аср хорижий сафарномаларида Туркистон тарихи масалалари // XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Тошкент, 2018. 342-345-бетлар. 

Республика журналларида чоп этилган мақолалар

Статьи, опубликованные в республиканских журналах 

 1. Зияева Д. XIX аср охири XX аср бошида Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари // Ислом университети ахборотномаси. № 3.Тошкент, 2009.
 2. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Тошкент шахридаги маъмурий-худудий ва ижтимоий узгаришлар. // Узбекистон тарихи, 2009, №  3
 3. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Туркистонда диний  конфессияларнинг хукукий ахволи // Фарсафа ва хукук. 2009, № 3
 4. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Хива хонлигидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар. // Маъмун Академияси ахборотномаси.. Хива, 2009. №
 5. Зияева Д. 1917 йилда Хива хонлигидаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар // Маъмун академияси ахборотномаси, 2010 йил (нашрда)
 6. Зияева Д. ва бошкалар. Жой номлари – тарих кузгуси.// Халк сузи. 2010. 9 июл.
 7. Зияева Д. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда хусусий мулк ва тадбиркорликка қарши кураш сиёсати. // “Ўзбекистон тарихи” журнали №1. 2011. 30-41 б.
 8. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги ­– XX аср бошида Фарғона водийсида “янги” ва “эски” шаҳар муаммоси // Ўзбекистон тарихи, 2012 йил, 3-сон.
 9. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги – ХХ аср бошида Фарғона водийси шаҳарларининг “эски” ва “янги” қисмлари. // “Ўзбекистон тарихи” журнали №3-4. 2012. 22-33 б.
 10. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги – ХХ асрнинг бошларида Фарғона водийси шаҳарларининг эски ва янги қисми. // Ўзбекистон тарихи. (2012. № 3-4 декабрь). – 22-33 б.)
 11. Зияева Д. Русские духовно-культурные и благотворительные общества в городах Туркестана. // Российско-Узбекистанские связи в контексте многовековой исторической ретроспективы.  Т. 2013. С.224-231
 12. Зияева Д. XIX асрнинг сўнгги чораги – XX аср бошида Фарғона водийсида “янги” ва “эски” шаҳар муаммоси // Ўзбекистон тарихи, 2012 йил, 3-сон.
 13. Зияева Д. Мустамлака давр тарихига янгича қарашлар: назарий-концептуал асослари ва ўрганиш муаммолари // Тарих фани Марказий Осиё интеллектуал ривожи контекстида. Тарихшунослик ва манбашунослик очерклари. Т., 2014. 30-37-бетлар.
 14. Зияева Д., Перемкулов Ж.А. XIX аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент шаҳри аҳолиси таркибидаги ўзгаришлар. // Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. 4-сон Тошкент, 2014.
 15. Зияева Д., Перемкулов Ж.А. Ўрта Осиё шаҳарларининг Эрон ва Шарқий Туркистон билан савдо алоқалари // “Халқаро муносабатлар” журнали. Тошкент, 2015.
 16. Зияева Д.Х. Мустамлака даври Туркистонла “Зироатчилик ва давлат мулки бошқамаси” фаолияти тарихидан // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва тараққиёт” мавзусидаги академик Яҳё Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” Республика илмий семинари 72-йиғилишининг материаллари. – Самарқанд-Тошкент, 2016. – Б.67-71.
 17. Зияева Д.Х. Тошкент шаҳрининг тарихий обидалари ва замонавий тузилиши // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. -T. 2016. Б. 21-26.

Хорижий илмий нашрларда чоп этилган мақолалар

Статьи, опубликованные в зарубежных изданиях 

 1. Зияева Д. Восстание 1916 года в Туркестане. Национально-освободительное движение 1916 г.: история и современность. Материалы международной научно-теоретической конференции. Алматы, 29 мая 2010.
 2. Зияева Д. Советская политика ликвидации частной собственности, капитала и предпринимательства // Россия-Узбекистан: история и современность, М., 2010
 3. Зияева Д. Восточный и Западный Туркестан. Традиции и трансформация торговқх связей в конце 19-начале 20 вв. Самарканд. МИЦАЙ. Материалы международной конференции. Т.2011
 4. Зияева Д. Трансформация традиционной  городской экономики Бухары в конце XIX – начале XX вв. // Центральная Азия: человек, общество и государство. Российская Академия наук Институт всеобщей истории. Москва. 2013. Сборник статей. С.225-234
 5. Зияева Д.Нововведения в традиционном жилище городского населения Узбекистана. / Х Конгресс этнологов и антропологов России. Москва. 2013. Секция 18. Городская культура Центральной Азии: История и современность. С.110.
 6. Зияева Д. Русские духовно-культурные и благотворительные общества в городах Туркестана. // Российско-Узбекистанские связи в контексте многовековой исторической ретроспективы.  Т. 2013. – С. 224-231.
 7. Ziyaeva D.H. Education and culture in Tashkent. // Himalayan and Central Asian Studies (Uzbekistan Special). DEHLI. 2015.
 8. Зияева Д.Х. The environmental problems of the cities in contemporary Uzbekistan // The social history and anthropogenic landscape of the Syrdarya River Basin: Exploring an environmental Archive. Tashkent, 18-19 April 2016. – P. 23.
 9. Зияева Д.Х. Интеллектуальное наследие Узбекистана в XIX-начале ХХ веков // 1-Форум гуманитарных наук “Великая Степь”. International Turkic Academy. Астана, Казахстан. 2017.
 10. Ziyaeva D. Traditional medicine in Turkestan at the end of XIX-at the beginning of XX centuries // ESCAS-CESS joint conference, June 29-July 2, 2017, Bishkek, Kirgizstan
 11. Ziyayeva D. Kh. The Sources on the History of Intellectual Heritage in Uzbekistan. // Halaqa: Islamic Education Journal 2(1), June 2018. P.117-123.
 12. Ziyaeva D.Written Sources of Intellectual Heriatage of Uzbekistan in 19th  – 20th // Цивилизации великого шелкового пути из прошлого в будущее: перспективы естественных, общественных, гуманитарных наук.  P. 386-393.
 13.  Ziyaeva D.Советская Политика “Национализации” и “Раскулачивания” в Узбекистане. // 100. yilinda sovyet ihtilali ve Türk dünyasi. ANQARA.189-197. с. 2018.
 14. Зияева Д. Роль городов и трансформация в торговых связах Узбекистана с Китаем (2-половина 19 – начало 20 веков) // 1400th anniversary of Tang’s capital Chang’an (Belt and Road Initiative). Xian (CHINE) 2018. P. 212-215.\
 15. Зияева Д.Х. Интеллектуальное наследие Узбекистана XIX – начала XX вв. в контексте взаимовлияния западной и традиционной науки // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. [под ред. А.В. Гладышева.] – Вып.17. – Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2018.  С.68-72.