Skip to main content

Peremkulov Jamshid Allayerovich

Peremkulov Jamshid

Junior Research Fellow

Research interests:

Urbanization issues

e-mail: jamik8@bk.ru

MONOGRAPHS

Coauthor ship monograph

 1. Тошкент обсерваторияси фаолияти // Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий тадқиқот ва экспедициялар [Масъул муҳаррир т.ф.д., профессор Д.Ҳ.Зияева] – Тошкент: «Академнашр», 2018. 148-160-бетлар.

articles published in republical journals

 1. Перемкулов Ж.А. Замонавий саноат шаҳарларини тиклаш ва ривожлантиришнинг иқтисодий омиллари (Тошкент вилояти мисолида) // Илм фан тараққиёти ёш олимлар нигоҳида. Республика ёш олимлари илмий тўплами. 2017.
 2. Перемкулов Ж.А. Саноат шаҳарлари // Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва модернизация жараёнлари. Илмий тўплам. Тошкент, 2016. 41-61-бетлар.
 3. Перемкулов Ж.А. Эркин ва махсус иқтисодий зоналар // Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва модернизация жараёнлари. Илмий тўплам. Тошкент, 2016. 62-86-бетлар
 4. Перемкулов Ж.А. Ўзбекистонда махсус индустриал зона сиёсати ва амали-ёти (Ангрен мисолида) // Ўзбекистон тарихи. №3-4. 2016. 65­73­бетлар
 5. Перемкулов Ж.А. Мустақиллик йилларида Чирчиқ шаҳрининг иқтисодий тараққиёти // ЎзМУ хабарлари. №1/3. 2016. 78-84-бетлар
 6. Перемкулов Ж.А. Мустақиллик йилларида Бекобод шаҳрида иқтисодий жараёнлар ва инфратузилмаларни ривожлантириш масаласи // ЎзМУ хабарлари. №5. 2015. 58-63 бетлар.
 7. Зияева Д.Х., Перемкулов Ж.А. Ўрта Осиё шаҳарларининг Эрон ва Шарқий Туркистон билан савдо алоқалари // “Халқаро муносабатлар” журнали. №3. 2015. 5-12 бетлар.
 8. Зияева Д.Х., Перемкулов Ж.А. XIX аср охири – ХХ аср бошларида Тошкент шаҳри аҳолиси таркибидаги ўзгаришлар. // Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. 4-сон Т., 2014. 47-54-бетлар
 9. Перемкулов Ж.А. Араб мамлакатлари танзимат ислоҳотлари даври тарихи масаласига доир // “Шарқшунослар анжумани” илмий тўплами. №7. Тошкент: ТДШИ, 2012. 138-147-бетлар.
 10. Перемкулов Ж.А. Танзимат даврида араб мамлакатларидаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёт // “Камолот сари” 3-сон иқтидорли ёшлар илмий тўплами. Тошкент: ТДШИ, 2011. 86-94-бетлар.
 11. Перемкулов Ж.А. Мустафо Рашидпошшо ислоҳотлари // “Камолот сари” иқтидорли ёшлар илмий тўплами. Тошкент: ТДШИ, 2010. 110-117-бетлар

articles published in FOREIGN publications 

 1. Перемкулов Ж.А. Вопросы оздоровления экологической обстановки в промышленных городах Ташкентской области. // Интерактивная наука. №8. Россия, 2016. С. 98–102.
 2. Peremkulov J.A. New paths in developing infrastructure in the industrial city of Angren. // “Science and Innovations in the Globalized World”. San Diego, USA. 2016. 148-153 pages.
 3. Peremkulov J.A. The issue of improving economic infrastructures and processes of Angren during the days of independence // «Экономика и право» №11, Россия, 2015. 25-31-pages
 4. Peremkulov J.A. Circus shows in Tashkent at the end of XIX and the beginning of XX centuries // European Applied Sciences, №10 October, 2014. pp. 26-27.

material sofscientific conferences 

 1. Перемкулов Ж.А. Туркистон расмий матбуотида астрономияга оид хорижий тадқиқотларнинг ёритилиши // “Хорижий шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари” илмий амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент, 2018. 157-159-бетлар.
 2. Перемкулов Ж.А.XIX аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Туркистонда астрономик кузатувлар ва географик манзилларни аниқлаш ишлари // XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар Тошкент, 2018. 205-209-бетлар.
 3. Перемкулов Ж.А. Астрофизик В.В. Стратонов илмий фаолияти ҳусусида // “Ижтимоий гуманитар фанларнинг долзарб масалалари: ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги илмий назарий анжуман материаллари. 2-Бўлим. Нукус, 2018. 240-241-бетлар.
 4. Перемкулов Ж.А. Тошкент вилояти рекреация марказларида инфраструктура тараққиёти // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Рес-публика илмий-амалий анжумани материаллари. 8-китоб. Тошкент, 2016. 282-286-бетлар.
 5. Перемкулов Ж.А. Тошкент вилояти шаҳарлари топонимикасига доир // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Республика илмий анжумани материаллари. Самарқанд, 2016. 71-бет.
 6. Перемкулов Ж.А. Тошкент вилояти шаҳарлари тарихига оид тадқиқот ишлари // Тарихий манбашунослик, тарих-навислик ва тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика 7-илмий-назарий конференция метариаллари. Тошкент, 2015. 298-303-бетлар.
 7. Перемкулов Ж.А. Тошкент вилоятидаги маданий мерос объектлари // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий ан-жумани материаллари. Тошкент, 2015. 224-228-бетлар.
 8. Перемкулов Ж.А. Замонавий Тошкентнинг тарихий обидалари // “Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар” Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 6-китоб. Тошкент: “Premier Print”, 2014. 190-193-бетлар.
 9. Перемкулов Ж.А. Замонавий Тошкент тарихи даврий матбуот талқинида // “Ёш шарқшуносларнинг акад. Убайдулла Каримов номидаги XI илмий-амалий конференцияси тезислари”. Тошкент: “Munis design group”, 2014. 127-129-бетлар.
 10. Перемкулов Ж.А. Тарихий манбаларда XIX аср иккинчи ярмида Тошкент шаҳри аҳолиси ҳақидаги маълумотлар // “Марказий Осиё халқлари та-рихи манбашунослиги ва та-рихнавислиги масалалари” Республика 5-илмий конфе-ренциясининг материаллари. Тошкент: “Ёшлар матбуоти”, 2013. 293-296-бетлар.
 11. Перемкулов Ж.А. XIX аср ва ХХ аср бошларида Тошкент шаҳрида цирк тамошалари // “Ўзбекистоннинг бетакрор маданий мероси: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар” Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 5-китоб. Тошкент: “Premier Print”, 2013. 47-51-бетлар.
 12. Перемкулов Ж.А. Эркакларнинг йиғинлари ҳақида (Тошкент шаҳри мисолида) // “Шарқшуносларнинг долзарб масалалари” Шарқ филологияси ва Тарих факультети иқтидорли талабалари илмий анжумани материаллари. Тошкент: “Qudrat-print”, 2009. 130-138-бетлар.
 13. Перемкулов Ж.А. Друз Жумблатларининг Ливан жамиятидаги сиёсий ва ижтимоий жараёнларга таъсири (ХХ аср бошларига қадар) // “Шарқшуносларнинг долзарб масалалари” Шарқ филологияси ва Тарих факультети иқтидорли талабалари илмий анжумани масалалари. №4, Тошкент: “Qudrat-print”, 2010. 119-126-бетлар.

E-mail: jamik8@bk.ru