Skip to main content

Kholov Vohid Yusupovich

Peremkulov Jamshid

Junior research fellow

Research interests:

Foreign historiography on investigating history and policy of Uzbekistan.

Uzbekistan in the period of Cold War and Afghan war. 

e-mail: abduvohid_1116@mail.ru

The List of Publications

I.Монографиялар (ҳаммуаллифликда)

 1. Ўзбекистон шаҳарларининг энг янги тарихи: ислоҳотлар ва модернизация жараёнлари // Тошкент. -150 бет.
 2. Ўзбекистонда замонавий шаҳар маданияти тараққиёти // Янги нашр, -Т, 2017. 287 б.
 3. «Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий тадқиқот ва экспедициялар». [Масъул мухаррир т.ф.д., профессор Д.Х.Зияева] –Тошкент: «Академ нашр», 2018. 384 б.
 4. Холов В. (1,3 б.т.) Туркистонда тиббиёт: анъана ва инновациялар (19 аср охири – 20 аср бошлари). [Масъул мухаррир т.ф.д., профессор С.Б. Шадманова] –Тошкент: «Академ нашр», 2018. 231 б.
 5. Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда // Мас.муҳ. проф. Д.А. Алимова // Ўзбекистонда туризм соҳасидаги ислоҳотлар ва уларнинг Хоразм воҳаси туризм тараққиётидаги ўрни. Тошкент-Урганч. 2019. 167-173.
 1. II.  Ўқув қўлланма ва дарсликлар (ҳаммуаллифликда)
 2. Ўзбекистон тарихи хрестоматияси (4-жилд) // Наврўз, -Тошкент. 420 б.
 3. Ўзбекистонда илм-фан тармоқларига оид манбалар (XIX – XX аср бошлари) библиографик кўрсаткич // Тошкент. Адабиёт учқунлари. 2018. 274 б.
 4. Contemporary history of Uzbekistan // ЎзР ФА Тарих институти ва ТИУ билан ҳамкорликда. 2018 й. 160 Б.
 1. III. Маҳаллий журналлар, республика ва халқаро илмий анжуман материалларида чоп этилган ишлар рўйхати
 2. Ўрта Осиёни тадқиқ қилувчи хорижий тадқиқот марказлари (Гарвард унв-ти Девис маркази мисолида) // Республика ёш олимларининг анъанавий 2- илмий конференцияси – Тошкент, 2010. Б. 111– 113
 3. Буюк Британия илмий марказларида Ўрта Осиё тарихи ва маданияти масалалари // Республика ёш олимлар анжумани материаллари - Тошкент, 2011. Б. 142-146
 4. Хорижий тадқиқотларда совет қатағон сиёсати // Ўзбекистонда Совет Давлатининг қатоғон сиёсати: келиб чиқиши ва фожеали оқибатлари (илмий мақолалар тўплами) Тошкент-2012. Б. 112-116
 5. АҚШ да Ўрта Осиёни ўрганиш масалалари // “Ўзбектуризм” миллий копмпанияси 4-илмий тўплами, Тошкент, 2012. Б.22  – 23
 6. Ўрта Осиё тарихи бўйича жаҳон илмий марказларидаги конференциялар // “Илм-фан тараққиёти ва иқтисодиётни инновацион ривожлантириш” республика ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Б. 263-264
 7. Мустақиллик йилларида Бухоро шаҳрининг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти // ЎзМУ хабарлари. 2015 й. 6-сон. Т., Б. 42-46.
 8. Socioeconomic prosperity of Bukhara during independence // Тошкент Турин политехника университети ахборотномаси. № 5. Б. 54-58.
 9. Хорижий сайёҳлар асарларида Қўқон шаҳри // Тарихий манбашунослик, тарихнавислик ва тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика 7-илмий-назарий конференция метариаллари 2015. – Б. 382-384.
 10. Мустақиллик йилларида Бухорода бунёдкорлик ишлари // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари 2015. – Б. 212-215
 11. Мустақиллик йилларида Бухоро ва Навоий шаҳарларида маданий муассасалари // ЎзМу хабарномаси, 2016 й. 3-сон Б. 95-99.
 12. Эркин индустриал-иқтисодий зона сиёсатининг Ўзбекистон тараққиётидаги ўрни// Ўзбекистон тарихи, 2016 й. 2-сон. Б. 59-67
 13. Is Going to Baha ud din’s shrine on foot for seven times equal to Pilgrimage to Macca and Medina for Hajj? // ESCAS-CESS joint conference, June 29-July 2, 2017, Bishkek, Kirgizstan.
 14. Ислом Абдуғаниевич Каримов – ўзбек автомобилсозлиги асосчиси // ТТПУ ахборотномаси, Б. 68-70.
 15. Ўзбекистоннинг таълим ривожида И. Каримовнинг ўрни // И.Каримов номидани Тошкент Давлат Техника университети “Ўзбекистонда таълим, фан ва маданиятнинг модернизацичсини таъминлашда И.Каримовнинг роли” республика илмий-амалий анжумани. Б. 233-235.
 16. Янги ислоҳот – ёшларга қанот // Оила ва жамият. 2017 йил 30 август. Б. 8.
 17. Холов В.Ю. АҚШда Ўрта Осиёни ўрганувчи хорижий тадқиқот марказлари шаклланиши ва фолияти тарихидан // ЎзМУ хабарлари. 2017 й. 6-сон. Т., Б. 42-46.
 18. Холов В.Ю. The formation and development of Central Asia Studies in the USA // Международной научно-теоретической конференции «Тюркология в современном мире» - КазНУ им. аль-Фараби. -2017.
 19. Холов В.Ю. Британия Қироллик География жамиятининг Ўрта Осиё тарихини тадқиқ этишдаги ўрни // “Марказий Осиё тарихи ва археологияси масалалари” республика илмий-амалий конференцияси тўплами. СамДУ. Б. 132-134.
 20. Kholov V.Y. Foreign sources as the material of intellectual heritage of Сentral Аsia // «Қазақстан мен Орталық Азияның тарих ғылы- мының өзекті мәселелері». Халықаралық ғылыми конферен­циясы мақалаларының жинағы. («Актуальные проблемы исторической науки Казахстана и Центральной Азии». Сборник статей международной научной конференции) - Аста­на, 2018. 52-56.
 21. Буюк Британияда Марказий Осиё тарихини ўрганишнинг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари // ЎзМУ хабарлари. 2018 й. 3-сон. Т. Б. 117-120.
 22. Холов В.Ю. Хорижий тадқиқотларда юқумли касалликлар тарихидан // ACTA TPUT. 4-сон. Б. 101-104.
 23. Холов В. Хорижий тадқиқотларда Ўрта Осиё географияси ва табиати тавсифи (инглиз тилидаги тадқиқотлар асосида) //  XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Т. Б. 346-351.
 24. Холов В.Ю.Хорижий тадқиқотларда Орол ва Амударё тавсифи (инглиз тилидаги тадқиқотлар асосида) // «Ижтимоий-гуманитар фанларининг долзарб масалалари: ривожланиш истиқболлари» мавзусида халқаро илмий-назарий анжумани. Нукус. Б. 205-206.
 25. Хорижий тадқиқотларда минтақа тарихининг ёритилиши // Journal of Look to the Past. 163-167 б.