Skip to main content

Atakhodjaev Azimkhuja Muzafarovich

Atakhodjaev Azimkhuja

Doctor of Historical Science

Head of the Department

E-mail: azimkhodja@mail.ru

Education:Tashkent state institute of culture(1980-1985)

Degree: Doctor of historical sciences (2011, Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan)

Research interests: History of Early Medieval period in Central Asia and Muslim; History of statehood in Central Asia; Turkic-sogdian interrelations; Political, social-economic and ethno-cultural processes in Central Asia; Manuscripts studies.

KEY PUBLICATIONS:

2007 йил

1. Марказий Осиёда билингвизм илдизлари (турк-суғд икки тиллилик асосида) / Жамият. Цивилизация. Давлат:  Ижтимоий-тарихий тараққиёт омиллари. Илмий назарий конференция  материаллари тўплами. – Тошкент, 2007. – Б. 248–250.

2. Муғ архивида Самарқанд билан боғлиқ маълумотлар // Самарқанд шаҳрининг умумбашарий маданий тараққиёт тарихида тутган ўрни:   Самарқанд шаҳрининг 2750 йиллигига бағишланган халқаро илмий симпозиум материаллари. – Тошкент – Самарқанд:  Фан, 2007. – Б.  302–305.

3. Абулқосим ибн Ҳавқал Ўрта Осиё вилоятлари конлари ва қазилма бойликлари ҳақида // Ўрта Осиёда кон-металлургия тарихи: ўтмиши ва бугуни: Республика илмий-амалий анжумани. – Навоий, 2007. – Б. 73–75.

4. Суғд ва араб цивилизацияларининг ўзаро таъсири // Ўзбекистоннинг ислом цивилизациясига қўшган ҳиссаси. – Тошкент – Самарқанд, 2007. – Б. 262–265.

5. Муғ архивидаги В-8 ҳужжати: “наус учун сотилган ер битими”да зардуштийлик одатлари // Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари: IV республика илмий-назарий конференцияси материаллари. – Тошкент – Наманган, 2007. – Б. 201–205.

6. Суғд ва араб тамаддунларининг ўзаро таъсири ҳамда яқинлашуви // ЎзР ВМ ҳузуридаги Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. – Тошкент, 2007, № 4. – Б. 55–58.

2008 йил

7. Ислом дини ва аждодлар // Идрок (адабий-маърифий нашр). – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2008. – Б. 21–22, 56–58.

8. Ёзув маънавияти бешиги: давра суҳбати (М. Исҳоқов, Н. Раҳмонов, Қ. Содиқов, Қ. Омонов ва Ғ. Бобоёровлар билан) // Тафаккур, 2008, №1. – Б. 22–29 (26–27).

9.Тюрко-согдийский симбиоз (по согдийским источникам с горы Муг) // Культурное наследие – источник изучения истории, культурного и духовного возрождения мира. Материалы международной научной конференции 14-15 Новруз (марта) 2008 года. – Ашгабат, 2008. – C.  400–401.

10. “Бобурнома” Зарафшон водийси тарихий-географияси бўйича муҳим манба сифатида // Бобур ва бобурийларнинг жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни: халқаро илмий анжуман материаллари. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 24–25.

11. Илк ўрта асрларда Бухоро Суғди тили ва ёзуви // Buxoro mavjlari, 2008, № 2. – Б. 46–47.

12. Хуросон ва Мовароуннаҳр ноиблари // Идрок: адабий-маърифий тўплам. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2008, № 3. – Б. 42–45.

13. Согдийская надпись из старого Мерва / Туркменская земля – колыбель древних культур и цивилизации. Материалы Международной научной конференции. 1-2 октября 2008 года. –Ашхабад, 2008. – С. 167–168.

14.Марказий Осиё цивилизациясида Суғд ва Хоразм // O’zbekiston tarixi, 2008, № 1. – Б. 73–80.

2009 йил

15. Илк ўрта асрларда Шимолий Фағона ихшидлиги масаласига оид мулоҳазалар // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзуидаги Республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2009. – Б. 146–151.

16. Илк ўрта асрлардаги Чоч тараққиётига Суғднинг таъсири // Ўзбекистон пойтахти Тошкент 2200 ёшда. Халқаро илмий конференция маърузалари. – Тошкент: Фан, 2009. – Б. 94–98.

17. Илк ўрта асрлардаги сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий муносбатларда Суғд ва  Чоч // O’zbekiston tarixi, 2009, № 1. – Б. 15–24.

18. Улуғбекнинг астрономик кузатишлари ва қадимги Ўрта Осиё тақвимлари // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. Халқаро илмий конференция материаллари. – Тошкент – Самарқанд, 2009. – Б. 78–86.

19.История культурных контактов согдийцев и народов Алтая в ранее средневековой период // Altay Culture 2009 Forum. – Сеул, 2009. – С. 65–72.

20. Илк ўрта асрларда туркий ва суғдий давлатчилик анъаналарининг ўзаро таъсири // O’zbekiston tarixi, 2009, № 4. – Б. 3–13. (мақола)

21.Согдийцы и народы Центральной Азии в ранее средневековье // TheReviewofCentralAsianStudies. Vol. 2 (November, 30, 2009). Institute of Central Asian Studies, Kangnam University, Korea. – P. 37–51 (Abstract. –P. 50–51).

2010 йил

22. Муғ тоғи архиви ҳужжатларининг ўрганилиши ва талқини масаласи // Тарихшунослик ўқишлари. Материаллар тўплами. – Тошкент: Фан, 2010. – Б. 163–170.

23. Суғдий манбаларда Марказий Осиёнинг илк ўрта асрларига оид маълумотлар // Ўзбекстон тарихи манбашунослиги масалалари. – Тошкент, 2010. – Б. 41–52.

24. Место Согда и согдийцев в региональной торговле // Евроазия. История среднеазиатского предпринимательства: Россия – Узбекистан: история и современность. Часть VIII, 2010. – C. 18–26.

25. Бухоро ва Хоразм Халқ совет республикалари давлатчилик рамзлари – герблари хусусида // “XIX аср охири –XX аср бошларида Бухоро”. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Бухоро, 2010. – Б. 119–122.

26. Хитой манбаларида туркий ва суғдий умумийлик ҳақида // Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. “Академик К. Шониёзов ўқишлари” туркумида этнологларнингV Республика илмий конференцияси материаллари. – Тошкент: Фан, 2010. – Б. 74–80.

27. Муғ архиви ва унинг манбавий аҳамияти // Тарих фани ва архив иши: интеграция муаммолари. Академик Я.Ғ. Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи” Республика илмий семинари материаллари тўплами. – Тошкент: Фан, 2010. – Б. 93–99.

28. Туркий амалдор Ўтт ва Панч ҳокими Деваштичнинг муросали бошқаруви // Ўзбекистон тарихи ёш тадқиқотчилар нигоҳида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – Б. 5–8.

29. Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: Art flex, 2010. – 219 б.(монография)

2011 йил

30. Абу Али ибн Сино (рисола). – Тошкент: ABU MATBUOT KONSALT, 2011. – 32 бет.(рисола)

31.Абу Райҳон Беруний (рисола). – Тошкент: ABU MATBUOT KONSALT, 2011. – 32 бет.(рисола)

32. Жанубий Суғд – Кеш ва Насаф  мулкларининг Суғд конфедерациясидаги ўрни // Ўзбек давлатчилиги ва маданияти тарихида Жанубий Ўзбекистоннинг ўрни. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 14-15 июн, 2011. – Қарши, 2011. – Б. 18–22.

33. Марказий   Осиёда суғдий ва туркий маданиятлар уйғунлашуви // Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги ҳолат. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт матбаа бирлашмаси. 2011. – Б. 37-45.

34. Маҳмуд Кошғарийнинг Суғд ва суғдийлар ҳақидаги қарашлари хусусида мулоҳазалар / Тарих тафаккури. Республика тарихчи олимларининг илмий ишлари тўплами (3 китоб). – Бухоро, 2011. – Б.28–33.

35. Қадим Суғд тарихидан лавҳалар // Buxoro mavjlari, 2011, №4. – Б. 40-41.

36.Ўзбекистонда суғдшунослик соҳаси тадқиқотлари ва муаммолари // Тарихшунослик ўқишлари 2010. Конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Yangi nashr, 2011. – Б. 89–93

2012 йил

37. Суғд чокарлари / Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан (қадимги даврдан ҳозиргача). – Тошкент: Шарқ, 2012. – Б. 25-29 (умумий 256 бет).

38. Фарғона подшоси Алутарнинг илк ўрта асрлар тарихидаги ўрни // Фарғона водийси янги тарихий тадқиқотларда мавзусидаги 2-республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012. – Б. 97-101.

39. Фарғона водийси топонимлари этимологияси ҳақида мулоҳазалар // Андижон давлат университети. Илмий хабарнома. № 1, 2012. – Б.86-89.

40. Илк ўрта асрлардаги Фарғонанинг халқаро муносабатларда тутган ўрни // Фарғона водийси тарихи муаммолари. Республика илмий анжумани материаллари. – Наманган, 2012. – Б. 93-95.

2013 йил

41. Буюк ипак йўлида Суғд ва суғдийлар: турк-суғд муносабатлари доирасида // Буюк ипак йўлининг ўтмиши ва ҳозирги куни: ривожланишнинг ижтимоий-маданий, тарихий, сиёсий ва иқтисодий йўналишлари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари (Тошкент шаҳри, 25 март, 2013 йил). – Тошкент, 2013. – Б. 44–50.

42. Суғд подшоси Тархуннинг Араб истилосига қарши курашдаги фаолияти таҳлили // Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт: трасформацион жараёнлар. Республика илмий ажумани илмий мақолалар тўплами. – Термиз, 2013. – Б.15-17.

43.Антик даврда дипломатик муносабатлар // “Тарихий хотира – маънавият асоси” мавзуидаги анъанавий республика илмий-назарий VI анжумани материаллари. – Бухоро: Бухоро, 2013. – Б.45-48.

44.Роль тюрко-согдийского симбиоза в этнической истории узбеков в период раннего средневековья // Историко-культурные связи России и Узбекистана: материалы международных научных чтений памяти Алишера Навои. – Астрахань: Color, 2013. – C. 4-11.

45. Муғ архивидаги суғдий тилли 1.1 ҳужжатининг дипломатик ёзишма сифатидаги аҳамияти / Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида: проф. Р. Мукминова хотирасига бағишланади (ЎзР ФА Тарих институти). – Тошкент: Yangi nashr, 2013. – Б. 120-133.

46.В.А. Лившиц ва ўзбек суғдшунослиги тараққиёти // Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва таршунослиги масалалари мавзусидаги Республика 5-илмий конференциясининг материаллари (2-қисм). – Тошкент: ТДШИ, 2013. – Б.48-55.

47. К вопросу взаимоотношений тюрков исогдийцев в раннем средневековье // Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва таршунослиги масалалари мавзусидаги Республика 5-илмий конференциясининг материаллари (2-қисм). – Тошкент: ТДШИ, 2013. – Б.78-92.

48.Арабское завоевание Хорезма и утраты государственной независимости // Хорезм в истории государственности Узбекистана. Раздел III, глава 3.  – Ташкент: Ўзбекистон файласуфлари илмий жамияти. – 2013. – С. 101–111.

2014 йил

49. Марказий Осиёнинг илк ўрта асрлар даври тарихини ўрганишда С.Г. Кляшторний тадқиқотларининг ўрни // Тарих фани Марказий Осиё интелектуал ривожи контекстида. Тарихшунослик ва манбашунослик очерклари. – Тошкент: Yangi nashr, 2014. – Б. 346-352.

50. Ғарбий Турк хоқони Истами ябғу-хоқон дипломатиясида Маниахнинг тутган ўрни // “Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва этномаданий ҳаёт: тарих ва таҳлил” Республика илмий анжумани 2014 йил 11-12 июнь. 1 қисм. – Тошкент: Yangi nashr, 2014. – Б. 24-29.

51.ВкладС.Г. КляшторноговизучениеисторииЦентральнойАзии (памятиученого) //O’zbekiston tarixi, 2014, № 3. – С.93-96.(Э.Умаров ва Г. Агзамовабиланҳаммуаллифликда)

52. Эфталийлар ҳукмронлиги даврида Фарғонанинг дипломатик алоқалари / “Фарғона водийси энг янги тадқиқотларда”. III республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона: “Фарғона” нашриёти, 2014. – Б. 156-161. 

53. Марказий Осиё цивилизациясида Суғд ва Хоразм // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси, 2014, 2 (31). – Б. 47–52.

2015 йил

54. Great Warrior Jalal ad-din Manguberdi / Великий воин Джалал ад-дин Мангуберды (перевод Д. Закирова) // Uzbekistan Airways: inflight magazine / журнал для авиапассажиров. – Ташкент, 2015, №1. – С. 44-49.

55.Ўрта Осиё ҳукмдорлари ва Танг сулоласи // Buxoro mavjlari. 2015. №1. – Б.45-47.

56.Согд и Семиречье: раннесредневековая интеграция //Материалы Международной научно-практической конференции на тему «Казахское ханство на  стыке тысячелетий: историческая преемственность и современный период. Том 1. 29-30 май, 2015 год. – Тараз: «ТарДУ Университетi», 2015. – С. 136-140.

57.Согдийцы и города Южного Казахстана / Роль Туркестана в истории Казахского ханства. Материалы Международной научно-практической конференции. 2-3 апреля 2015 г. г. Туркестан – Туркестан, 2015. – С. 130-137.

58. Исторические корни тюрко-согдийских отношений в Центральной Азии // Согдийский сборник. Выпуск 2. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане. LAP, Lambert.AcademicPublishing.Германия, 2015. – С. 19–32.

59.Фарғона подшолигининг араб истилосига қарши курашдаги иштироки // Илмий хабарнома. Заҳриддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон давлат университети. – Андижон, 2015. – Б.65-69.

2016 йил

60.Чиғатой улуси ва Амир Темур даврида ислом динининг мавқеи //Амир Темур ва темурийлар давридаги илм-фан ва маданият ривожининг жаҳон тамаддунидаги ўрни. Республика илмий-амалий конференция тезислари. Тошкент, Темурийлар тарихи давлат музейи 2016 йил 9 апрель. – Тошкент: MASHHUR PRESS-NASHRIYOTI, 2016. – Б. 78-79.

61.Суғдда  ер  ва сув муносабатлари (қадимги ва илк ўрта аср манбалари асосида) // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва тараққиёт” мавзусидаги академик Яҳъё Ғуломов номидаги семинарнинг 72-йиғилиши материаллари. – Самарқанд – Тошкент, 2016. – Б.21-26 (292 б.).

62.Амир Қазағоннинг мустақиллик учун кураши // Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва этномаданий ҳаёт: тарих ва таҳлил. Термиз давлат университети Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 2-қисм. – Термиз: Сурхон-нашр, 2016. – Б. 23-24.

63. Антик ва илк ўрта асрлардаги дипломатик муносабатларнинг манбаларда ёритилиши // Ўзбекистонда элчилик хизмати тарихидан: талқин ва таҳлил. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2016. – Б. 12-28.

64. Африғийлар бошқаруви даврида Оролбўйи ва Қуйи Амударё аҳолиси // “Жанубий Оролбўйи археологияси, этнографияси, тарихи ва тарихшунослигининг долзарб масалалари” мавзусидаги Халқаро илмий-назарий анжуман материаллари. – Нукус, 2016. – Б. 102-104. 

2017 йил

65. Мовароуннаҳрдаги этник жараёнлар ва Амир Темурнинг кўчириш сиёсати // Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2017. – Б. 101-107.

66. Амир Темур давлатида Фарғонанинг аҳамияти // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзусидаги IV Республика илмий-назарий конференцияси материаллари. Фарғона 2017 йил, 25-май. – фарғона, 2017. – Б. 123-125.

69. Илк ўрта асрларда Ғарбий Суғд – Бухоро Суғдининг маъмурий бошқарувидаги ўзига хослик // Бухоро тарихи масалалари  (энг қадимги замонлардан ҳозиргача). Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Бухоро шаҳри, 2017 йил, 15 декабрь. – Бухоро: БухДу нашри, 2017. – Б. 83-87.