Skip to main content

Azimbaev Mukhammadjon Samatovich

Azimbaev Mukhammadjon

Position: Junior research  fellow

Education:

The National University of Uzbekistan, faculty of History (2009-2013), bachelor degree.

The National University of Uzbekistan, faculty of History (2013-2015) master degree.

Spheres of the Academic Interest: 

• The Modern history of Uzbekistan

• Theory and practice of Oral history

• The methodology of teaching history in schools and lyceums

• Methodology and Methods of history

• The history and historiography of traditional education in Turkestan region;

• The history of colonial period of Central Asia

 List of the Selected Publication:

1.Советларга қарши қуролли кураш намоёндалари: Шермуҳаммадбек қўрбоши (авлодлар хотирасида) // Ўзбек давлатчилиги тарихи. Талабалар илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2010.

2. Замонавий технологияларнинг археологиядаги ўрни. Ўзбекистоннинг инновацион тараққиёти – ёшлар нигоҳида // Республика ёш олимлари ва иқтидорли талабаларнинг илмий – амалий конференцияси. Мақолалар тўплами. II қисм. – Тошкент, 2010.

3. Баркамол авлодни шакллантиришда тарих фанининг ўзига хос ўрни // “Баркамол авлод Буюк келажагимиз пойдевори” илмий-назарий конференция материаллари. – Тошкент,  2010.

4. Амир Темур даврида савдо ва иқтисоднинг ривожланиши. Соҳибқирон Амир Темурнинг жаҳон тарихида тутган ўрни // Тарих факультети талабалар илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент,  2011.

5. Ўзбекистон тарихини ўқитишда “oғзаки тарих” (oral history) асосида кўмакчи-ўқув қўлланма // Фан соҳасида инновациялар: назарий ва амалиёт. Иқтидорли талабалар илмий-амалий анжумани материаллари. - Тошкент, 2011.

6. Тарихни ўрганишда оғзаки тарих (oral history) методи // Тарих – ёш тарихчилар нигоҳида. Тарих факультети талабалар илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2012.

7. Оғзаки тарих (oral history) услубининг Ўзбекистондаги истиқболлари // Тарихий манбашунослик муаммолари. Талабаларнинг илмий-амалий анжумани материаллари. – Тошкент, 2013.

8. Ўқув жараёнида “Оғзаки тарих” // Истеъдод ва ижод. Иқтидорли талабаларнинг мақолалари, бадиалари, шеърлар тўплами. – Тошкент, 2013.

9. Тарихни ўрганишда оғзаки тарих (oral history) методи. “ЎзМУ хабарлари” журнали. 2013, махсус сон. 

10. Ўзбекистон тарихи бўйича мультимедия харитaлари // Ўзбекистон талаба ёшларининг Республика миқёсида анъанавий илмий-амалий анжумани. Тезислар тўплами. – Тошкент, 2013.

11. Оғзаки тарих методининг Россия тарихшунослигида қўлланилиш масаласи // “Тарих фани Марказий Осиё интеллектуал ривожи контекстида”. Тарихшунослик ва манбашунослик очерклари. – Тошкент, 2014.

12. Интернет саҳифаларида Амир Темур мавзусининг ёритилиши. Темурийлар даври: тадқиқотлар ва муаммолар.– Тошкент.: “НАВРЎЗ”, 2014. Б.175-179.

13. Традиционное образование в Туркестанском крае по архивным материаллам Центрального гоударственного архива Республики Узбекистан // «Документ. Архив. История. Современность». Материалы V Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 5-6 декабря 2014 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. С. 270-274.

14. Туркистон ўлкасдаги  анъанавий мактаблар тарихига доир // Ёш шарқшуносларнинг академик Убайдулла Каримов номидаги XII илмий-амалий конференцияси тезислари. – Тошкент, 2015. Б.147-151.

15. Оғзаки тарих методининг АҚШ ва Ғарбий Европада ўрганилишига доир // Ўзбекистон Миллий университети Археология кафедрасининг 75 йиллигига бағишланган “Марказий Осиё тарихи, археологияси ва этнологиясининг муаммолари” мавзусидаги мақолалар тўплами. – Т. 2015. Б. 351-355.

16. Анъанавий мактаблар тарихига доир // Ўзбекистон Миллий университети Археология кафедрасининг 75 йиллигига бағишланган “Марказий Осиё тарихи, археологияси ва этнологиясининг муаммолари” мавзусидаги мақолалар тўплами. – Т. 2015. Б. 395-399.

17. “Оғзаки тарих” (oral history) услубига доир // Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ёш олимлар Кенгаши Ёш олимлар конференцияси 2014” илмий анжумани тезислар тўплами. – Т. 2015. Б. 270-272.

18. Оғзаки тарих методи ва унинг хусусиятлари. “ЎзМУ хабарлари” журнали. 2015, № 1/2. Б. 7-10.

19. XIX аср охири XX аср бошида Туркистондаги анъанавий мактабларнинг ҳолати // Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ёш олимлар Кенгаши Ёш олимлар илмий-амалий конференцияси 2015” маъруза тезислари тўплами. – Т. 2015. Б. 471-474.

20. Туркистон генерал-губернаторлигидаги мадрасалар тарихига доир. О’zbekiston tarixi. 2015, №4. Б. 73-82.