Skip to main content

Home / About us / Administration / Scientific Secretary

Scientific Secretary

Payzieva Mukaddas Khabibullaevna

PhD in History

tel.:(+99871) 233 73 19

fax:(+99871) 233 39 91

e-mail: m_habib@mail.ru

Position Senior research fellow  
Education Graduated from College of History at Tashkent  State University 1994.
Degree Kandidat of Historical Sciences (2009, Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan)
Scientific interests Family and family ritual ceremonies of Uzbeks of Tashkent.
Main publications:
 1. Оилавий маросимлар // Тошкент маҳаллалари: анъаналар ва замонавийлик. (Тарихий-этнографик тадқиқот). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – Б. 173-214
 2. Тошкент шаҳри ўзбеклари анъанавий дафн ва мотам маросимлари ҳақида айрим мулоҳазалар // Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. – Тошкент, 2004. – Б. 216-222
 3. Ўзбекларнинг  мотам маросими хусусиятлари (Тошкент маҳаллалари мисолида) // O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2005. - №2. – Б. 64-72
 4. Мотам маросимининг айрим жиҳатлари (йиғи-йўқлов мотиви  хусусида) // Марказий Осиёда анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. 2- қисм. – Тошкент, 2005. – Б. 43-50
 5. Ўзбекларда  таъзия маросимлари: аналогик ва қиёсий таҳлили // Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари.  – Тошкент-Наманган, 2007. – Б. 244-249
 6. Ўзбекларнинг ўлим билан боғлиқ эътиқодлари //Ўзбек маросим фольклорини ўрганишнинг янгича тамойиллари. – Навоий. 2007. – Б. 52-56
 7. Тошкент шаҳри ўзбекларининг мотам маросимларини ўрганиш муаммолари // З.М. Бобур таваллудининг 525 йиллигина бағишланган. Республика ёш олимлар илмий тўплами. – Тошкент, 2008. – Б.71-72
 8. Тошкент шаҳри ўзбеклари оилавий маросимларида жамоа анъаналарининг ўрни // O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2008. - №2. – Б.70-77
 9. Ўлим ва руҳ ҳақида фалсафий-тарихий тасаввурлар // Фалсафа ва хуқуқ. № 1. 2009. –       Б. 28-30   
 10. Традиционная и современная похоронно-поминальная обрядность узбеков Ташкента (ХХ век)      http://ia-centr.ru/expert/4056/
 11. Традиционная и современная похоронно-поминальная обрядность узбеков Ташкента (XX век) Автореф. Дисс… кан.ист.наук. –Ташкент, 2009. –31 с.
 12. Тошкент шаҳри хилхоналари тарихидан // Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. – Тошкент, 2010. – Б. 235-241
 13. Ўзбек анъанавий маросимларининг тарихшунослигига доир (мотам маросимлари мисолида). //Тарихшунослик ўқишлари – 2010. Тошкент, 2011. Б.325-330
 14. Тошкент шаҳри ўзбекларида марҳумни хотирлаш билан боғлиқ урф-одат ва маросимлари. //Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги ҳолат. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент. 2011. Б. 144-155
 15. Досвадебная обрядность немцев города Ташкента. //Ўзбекистон халқининг дини, маданияти ва урф-одатлари: тарих ва ҳозирги ҳолат. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент. 2011. Б. 240-245
 16. Сельское хозяйство.  ( в соав. А. Каюмов) //Узбеки. Москва. Наука, 2011. С. 195-205
 17. Похоронно-поминальная обрядность. //Узбеки. Москва. Наука, 2011. С. 388-396
 18. Этнические процессы в материальной культуре (в соав. Г.Ш. Зунунова) // Этнокультурные процессы в современном полиэтническом городе. Ташкент-2011, С. 103-120
 19. Традиции и инновации в обрядовой жизни немецкой диаспоры Ташкента (На примере похоронно-поминальных обрядов). //Ўзбекистонда археология ва этнология фанларининг тараққиёти ва истиқболлари. Тошкент.2012. Б. 143-146
 20. Ўзбекистон тарихи фанидан таълим технологиялари (2 қисм). Тошкент, ТАТУ,  2012. 165 б. (Д. Зияева, Ф. Ширинова)
 21. Ўзбекларнинг анъанавий ва замонавий мотам маросимлари (Тошкент шаҳри мисолида). Тошкент., 2014.175-б.
 22. Никоҳ тўйи маросимлари //Миндон ва миндонликлар. Тошкент, “Yangi nashr”, 2015.,168-189 б.
 23. Анъанавий мотам маросимлари //Миндон ва миндонликлар. Тошкент, “Yangi nashr”, 2015.,190-214 б.
 24. Пайзиева М. Аёл ва бошқарув: тарих намуналари // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Илмий анжуман материаллари. Самарқанд. 2016. 68-70.
 25. Пайзиева М. Қаюмов А. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотлар // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва тараққиёт. Самарқанд-Тошкент. 2016. 137-143.